Tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ

Tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ Tin thường

24/03/2017 04:14

QĐND - Văn phòng QUTƯ-Văn phòng BQP (sau đây gọi tắt là Văn phòng) được thành lập ngày 25-3-1946, theo Sắc lệnh số 34/SL của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc quy định tổ chức của BQP.

go top