Việc nhận xét, đánh giá cán bộ được thực hiện đúng theo phân cấp quản lý, đúng đối tượng; nhận xét, đánh giá cán bộ hằng năm kết hợp chặt chẽ với đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên; kết quả đánh giá cán bộ luôn thống nhất với kết quả phân loại chất lượng đảng viên.

Cấp ủy các cấp coi trọng việc mở rộng lấy thông tin về cán bộ, nhất là từ tổ chức quần chúng, từ cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên quản lý cán bộ và cấp ủy nơi gia đình cán bộ cư trú…, nên chất lượng nhận xét, đánh giá cán bộ bảo đảm khách quan, toàn diện; góp phần nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ và mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của quân đoàn.

ANH QUÂN