Theo đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM”; tích cực tham gia thực hiện chương trình, kế hoạch xây dựng NTM gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 ở địa phương phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ, khả năng của từng cơ quan, đơn vị. Tập trung hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các kế hoạch, chương trình phối hợp tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM và hỗ trợ địa phương thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.

Cơ quan quân sự các cấp tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, tạo sự đồng thuận; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, hiệu quả của các ngành, các tổ chức, các lực lượng tham gia xây dựng NTM và thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế-quốc phòng tích cực tham gia giải quyết việc làm, cơ cấu lại, chuyển đổi ngành nghề sản xuất, phối hợp tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân.

Cơ quan chức năng cấp chiến lược, chiến dịch tập trung nghiên cứu, tham mưu đề xuất, có nội dung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng NTM" gắn với Phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đến năm 2020, theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực phụ trách.

MINH ANH