Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm TCCT; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Cùng dự có các đồng chí: Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT; Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm TCCT; các đồng chí Chủ tịch hội đồng; Ủy viên Thường trực hội đồng; Thủ trưởng văn phòng Hội đồng Lý luận Trung ương và đại diện các cơ quan TCCT.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lương Cường và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đại diện 2 cơ quan ký kết chương trình phối hợp nghiên cứu.

Chương trình phối hợp nghiên cứu giữa hai cơ quan, tập trung vào các vấn đề cơ bản: Tổ chức nghiên cứu khoa học, làm rõ các quan điểm, tư tưởng, chỉ đạo, phương châm, nguyên tắc, chủ trương, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc để đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban bí thư ban hành các chủ trương, đường lối, chiến lược có liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng và một số lĩnh vực công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổ chức nghiên cứu, biên soạn, viết bài, thẩm định giáo trình lý luận, phục vụ công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, góp phần bổ sung hoàn thiện và phát triển lý luận quân sự Việt Nam; tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong quân đội. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quốc phòng, an ninh qua 35 đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội (2011-2020) về quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; 30 năm thực hiện “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011-2021)”; 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (2016-2021) về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Tổng kết 15 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, từ 2003 đến nay.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lương Cường nhấn mạnh: Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận là một nội dung cơ bản trong công tác lý luận của Đảng, góp phần quan trọng cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những năm qua, TCCT đã tập trung lãnh đạo toàn quân đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng và xây dựng đơn vị Quân đội, tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, quyết sách lớn về xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí tin tưởng rằng, với trách nhiệm chính trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác phối hợp nghiên cứu giữa hai cơ quan ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực; các nhà khoa học của Hội đồng Lý luận Trung ương và các nhà khoa học trong quân đội sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chính sách xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Sự phối hợp nghiên cứu giữa TCCT và Hội đồng Lý luận Trung ương là một yêu cầu khách quan, cơ bản, cấp thiết đòi hỏi từ thực tiễn. Kết quả phối hợp nghiên cứu giữa hai cơ quan là những nội dung quan trọng, là cơ sở để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối chiến lược quân sự, quốc phòng  trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay và phục vụ cho Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Tin, ảnh: TRỊNH DŨNG