Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT), Chủ nhiệm UBKT Quân ủy Trung ương chủ trì cuộc họp.

Thiếu tướng Tạ Nhân, Phó chủ nhiệm Thường trực UBKT Quân ủy Trung ương trình bày báo cáo, khẳng định: Trong Quý I (năm 2017), Thường trực UBKT Quân ủy Trung ương và cơ quan đã bám sát sự chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, thực hiện đúng kế hoạch, chủ động triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Thường vụ Quân ủy Trung ương giao và nhiệm vụ chính trị của UBKT một cách chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình thủ tục; bảo đảm thời gian, chất lượng công tác. Cùng với đó, cơ quan duy trì nghiêm nền nếp và các chế độ công tác chuyên môn, nội bộ ổn định.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 3 của UBKT Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Quân ủy Trung ương, các cấp ủy, UBKT các cấp đã tập trung triển khai, thực hiện tương đối tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) theo quy định của Điều lệ Đảng, gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chủ động tham mưu, đề xuất và xem xét giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo và các vụ việc kỷ luật theo thẩm quyền.

UBKT Quân ủy Trung ương, xác định: Trong thời gian còn lại của năm 2017, cơ quan sẽ tiếp tục triển khai toàn diện các mặt công tác, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: giúp Thường vụ Quân ủy Trung ương hoàn thành việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy định số 50 của Quân ủy Trung ương về thẩm quyền thi hành kỷ luật về Đảng và xem xét thông qua kỷ luật quân đội của tổ chức Đảng các cấp trong quân đội; tiến hành KT, GS theo quy định của điều lệ Đảng và kế hoạch đã xác định; nghiên cứu tham mưu đề xuất, xem xét giải quyết và chỉ đạo hướng dẫn đảng uỷ, UBKT các Đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương xem xét, giải quyết các vụ việc tố cáo, khiếu nại, kỷ luật theo thẩm quyền...

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Thượng tướng Lương Cường phát biểu kết luận, ghi nhận kết quả đạt được của UBKT Quân ủy Trung ương. Trong Quý I, việc xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ được tiến hành kịp thời, đồng bộ, đúng quy định. UBKT Quân ủy Trung ương đã chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện nhiệm vụ do Thường vụ Quân ủy Trung ương giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ của UBKT cả thường xuyên và đột xuất; kịp thời ngăn chặn, răn đe các biểu hiện tiêu cực, xử lý hiệu quả, triệt để các sai trái, vi phạm, góp phần xây dựng con người và tổ chức Đảng TSVM. Kết quả công tác KT, GS đã góp phần giữ vững ổn định tình hình toàn quân, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; mối quan hệ giữa Quân đội với các cơ quan chức năng Trung ương, địa phương được củng cố, tăng cường. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong Đảng bộ Quân đội đạt hiệu quả thiết thực, có đóng góp quan trọng của UBKT Quân ủy Trung ương.

Nhất trí cơ bản với phương hướng do Thường trực UBKT Quân ủy Trung ương xác định, Thượng tướng Lương cường, cho rằng, sắp tới, tình hình tiếp tục có nhiều diễn biến ảnh hưởng, tác động đến tư tưởng, tình cảm, đời sống của cán bộ, đảng viên và kỷ luật quân đội. Đó cũng là những vấn đề đặt ra, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác KT, GS trong quân đội thời gian tới.

Thượng tướng Lương Cường định hướng, trong Quý II, UBKT Quân ủy Trung ương cần làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình, xác định rõ những nội dung, đầu việc của công tác KT, GS. Cần chủ động phối hợp giáo dục, tuyên truyền nâng cao hơn nữa nhận thức cho các đối tượng về vị trí, vai trò của công tác KT, GS. Chủ nhiệm TCCT lưu ý: Công tác KT, GS cần được triển khai toàn diện, nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, tính đến tính hiệu quả, dứt điểm. UBKT các cấp phải làm đến nơi đến chốn, làm kỹ, chặt chẽ, chỉ rõ đúng-sai, không nương nhẹ, vận dụng đúng nguyên tắc, điều lệ và phải quy rõ trách nhiệm cụ thể của từng tập thể, cá nhân liên quan.

Để làm được điều đó, Chủ nhiệm TCCT yêu cầu các đồng chí UBKT Quân ủy Trung ương và UBKT các cấp phải tích cực học tập, nghiên cứu, nắm chắc chủ trương, quan điểm, điều lệ, quy định, nguyên tắc và những vấn đề mới trong công tác KT, GS. Cùng với đó, phải làm tốt công tác rà soát, có giải pháp, biện pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ UBKT các cấp; quyết tâm xây dựng đội ngũ có năng lực, trình độ, và nhất là phẩm chất đạo đức, dũng khí của người làm công tác KT, GS.

Cũng tại kỳ họp, UBKT Quân uỷ Trung ương đã tiến hành xem xét, bỏ phiếu kín thống nhất đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua 8 vụ kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền của UBKT Quân ủy Trung ương.

Tin, ảnh: NGUYỄN TẤN TUÂN