Ngày 13-9, kết thúc hoạt động kiểm tra, nắm tình hình kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) đối với Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS của Quân ủy Trung ương sơ bộ kết luận: Hệ thống các quy chế, quy định về thực hiện QCDCCS của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội được ban hành đầy đủ và thường xuyên được rà soát, bổ sung. Bộ tư lệnh và các cơ quan, đơn vị giải quyết tốt mối quan hệ giữa chỉ huy với chính ủy (chính trị viên) và bí thư cấp ủy, giữa người chỉ huy với cấp ủy... Từ đầu năm 2016 đến nay, Bộ tư lệnh đã tổ chức 49 lần đối thoại dân chủ với hơn 4.300 lượt cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, việc nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa các văn bản của trên về thực hiện QCDCCS vào cấp mình của một số cấp ủy chưa kịp thời. Dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy ở một số cơ quan, đơn vị có nội dung chưa được phát huy đầy đủ; tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng có nơi còn hạn chế. Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS của Quân ủy Trung ương yêu cầu Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần tiếp tục chỉ đạo xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh hê%3ḅ thống các quy chế, quy định theo hướng dẫn của Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị. Gắn việc thực hiện QCDCCS với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

MINH HẰNG