Nội dung, chương trình đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở luôn được đổi mới, cập nhật theo hướng trang bị cho người học có kiến thức, kỹ năng toàn diện, đảm nhiệm và hoàn thành tốt cương vị là chỉ huy trưởng Ban CHQS; tham gia cấp ủy, HĐND, thành viên UBND cấp xã. Sau đào tạo, hầu hết các học viên đã được bố trí giữ chức chỉ huy trưởng, chỉ huy phó ban CHQS cấp xã, số còn lại được bố trí các chức danh khác như trung đội trưởng dân quân cơ động và một số chức danh thuộc tổ chức, ngành, đoàn thể ở cấp xã. Toàn quốc có hơn 2.750 chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã đã phát triển lên chức danh cao hơn về Đảng và chính quyền cấp xã và một số chức danh thuộc các cơ quan ban, ngành, đoàn thể ở cấp huyện, cấp tỉnh.

DUY HỒNG