Công tác xây dựng và thực hiện QCDCCS được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc. Việc xây dựng hệ thống văn bản pháp luật về công tác quân sự, quốc phòng, chính sách với người có công, chính sách hậu phương quân đội; các thiết chế dân chủ trong lãnh đạo, chỉ huy, hội đồng quân nhân, các tổ chức quần chúng… được quy định chặt chẽ, thường xuyên được bổ sung, hoàn thiện.

Công tác đối thoại dân chủ được thực hiện có nền nếp ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; tính công khai, minh bạch, dân chủ được mở rộng; mối quan hệ đoàn kết quân dân, đoàn kết nội bộ được củng cố. Ban Chỉ đạo QCDCCS các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động đúng chức năng, tạo chuyển biến rõ nét trong các cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD).

Năm 2018, cùng với thực hiện tốt QCDCCS, các cơ quan, đơn vị tiếp tục bổ sung các quy chế, quy định; tăng cường đối thoại giữa lãnh đạo, chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ; khắc phục mọi biểu hiện vi phạm dân chủ, dân chủ hình thức, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD.

MINH ANH