leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN.
Lớp bồi dưởng kiến thức quốc phòng lần này có 62 đồng chí là cán bộ trưởng, phó phòng thuộc các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Trong thời gian từ ngày 12-9 đến ngày 27-9, các đồng chí học viên sẽ được nghiên cứu những kiến thức như: Quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước đối với công tác QP-AN; phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; một số nội dung xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ...

Tin, ảnh: XUÂN DIỆN