Tổng cục II thực hiện chương trình quân, dân y kết hợp tại tỉnh Bình Phước
go top