Sử dụng sức mạnh tổng lực đánh địch ngay từ ngày đầu

Sử dụng sức mạnh tổng lực đánh địch ngay từ ngày đầu

12/02/2017 09:05

QĐND - Chiến tranh là cuộc đọ sức rất quyết liệt giữa các bên tham chiến. Nghiên cứu phát triển nghệ thuật quân sự là đòi hỏi bức thiết trong quá trình đánh địch. Đây là truyền thống và nhân tố vô cùng quan trọng, làm tăng sức mạnh đánh thắng kẻ thù ngay từ ngày đầu toàn quốc kháng chiến, bảo vệ nhân dân và đất nước, làm phong phú thêm nghệ thuật quân sự nước nhà.

go top