Các địa phương, đơn vị tổ chức Lễ giao, nhận quân trang trọng, nhanh gọn, an toàn
go top