Nga đảm bảo phòng thủ Moskva bằng 5 trung đoàn S-400
go top