Bom nhiệt hạch Liên Xô RDS-6 đã cứu thế giới khỏi chiến tranh hủy diệt
go top