Bài 3: Quân phục chống vũ khí hóa học và bệnh dịch (tiếp theo và hết)

Bài 3: Quân phục chống vũ khí hóa học và bệnh dịch (tiếp theo và hết)

30/10/2016 23:20

QĐND Online - Cùng với sự phát triển các loại quân phục chiến đấu có khả năng chống sát thương từ đạn, mảnh văng của các loại vũ khí, các nước có nền công nghiệp quốc phòng phát triển đã đẩy mạnh nghiên cứu quân phục chống vũ khí hóa học và bệnh dịch.

go top