Tin tức
QKQD - Thứ Năm, 29/08/2013, 19:19 (GMT+7)

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chăm lo đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bởi theo Người “Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm”. Người nói: “Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng, phải hiểu tư tưởng của mỗi cán bộ để giúp đỡ thiết thực trong công tác; vì tư tưởng thông suốt thì làm tốt, tư tưởng nhùng nhằng thì không làm được việc”.

Múa dân vũ - nét mới trong hoạt động công tác tư tưởng ở Sư đoàn 302

Nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò của công tác tư tưởng, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cấp ủy và chỉ huy các cấp trong Quân khu 7 đã quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về công tác giáo dục chính trị và công tác tư tưởng trong tình hình mới; coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội; thực hiện tốt phương châm hướng về cơ sở, khắc phục khâu yếu, mặt yếu từ cơ sở; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng, chủ động tiến hành toàn diện đúng quy trình, có hiệu quả công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội. Do vậy, tình hình chính trị tư tưởng LLVT quân khu ổn định; tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ có có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức lối sống trong sạch lành mạnh; tinh thần đoàn kết, chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Tích cực đấu tranh phòng, chống có hiệu quả âm mưu “DBHB”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị trong LLVTQK.

Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra, trong thời gian qua, một số đơn vị, địa phương có lúc, có nơi còn xem nhẹ công tác tư tưởng, thậm chí giao khoán cho cơ quan chính trị hoặc nặng về quản lý hành chính; thiếu những chủ trương, giải pháp hiệu quả. Việc dự báo và giải quyết tư tưởng còn thiếu chủ động, nhạy bén, chưa thực sự bám sát tình hình, nhất là những thời điểm nhạy cảm, chưa chú ý giáo dục từ xa. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ chủ trì, chưa thực sự tự giác học tập, rèn luyện, sâu sát đơn vị, là chỗ dựa tinh thần cho bộ đội; tinh thần tự giác, tự quản lý của quân nhân còn yếu, nhất là trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, hay đi phép, tranh thủ, đi công tác độc lập...

Mặt khác, trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tuy hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng cũng còn diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” với nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Với Quân đội ta, chúng tiếp tục thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa”; ra sức tuyên truyền, xuyên tạc bản chất cách mạng của “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực lợi dụng việc tranh chấp chủ quyền Biển Đông để xuyên tạc, kích động; chia rẽ đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân - dân, chia rẽ Quân đội với Đảng, Nhà nước và nhân dân; cổ vũ tư tưởng, lối sống thực dụng, chủ nghĩa cá nhân… Từ đó, làm phai nhạt lý tưởng, tha hóa về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trước tình hình trên, đòi hỏi từng cấp ủy, chỉ huy phải hết sức coi trọng công tác tư tưởng (CTTT) trong quản lý bộ đội (QLBĐ), đảm bảo cho mỗi cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, thông suốt nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trước hết, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy với CTTT trong QLBĐ. Cùng với nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của CTTT, hằng tháng, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải đưa nội dung này vào nghị quyết lãnh đạo (khi cần thiết phải có nghị quyết chuyên đề). Nội dung của nghị quyết phải ngắn, gọn, rõ, sát thực tiễn, đề ra được những chủ trương, giải pháp vừa toàn diện, đồng bộ, vừa có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu của CTTT trong QLBĐ. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tiến hành CTTT, bảo đảm khoa học, cụ thể, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị; chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, khuyết điểm; chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng, trước hết là tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy và cán bộ, đảng viên trong tiến hành CTTT.Đồng thời, trong công tác tư trưởng, cấp ủy chỉ huy các đơn vị chú trọng tập trung nắm, quản lý, dự báo và giải quyết tư tưởng theo đúng nguyên tắc, quy trình, theo phân cấp, theo đối tượng, tiến hành thường xuyên, liên tục, chặt chẽ, khách quan, chính xác.

Cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chính trị phải bám sát thực tiễn tình hình, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ của Quân đội và đơn vị; tăng cường quản lý nội bộ, nắm chắc tư tưởng, tâm trạng, dự báo chính xác diễn biến tư tưởng của CB,CS; thường xuyên chủ động theo dõi, đánh giá, phân loại cụ thể đến từng đối tượng theo phân cấp.

Tập trung nắm toàn diện cả về nhận thức, hoàn cảnh, lịch sử gia đình, bản thân quân nhân, các mối quan hệ xã hội và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của quân nhân; qua trực tiếp gặp gỡ trao đổi và qua hồ sơ, lý lịch, bạn bè, đồng chí, người thân, gia đình, địa phương, dư luận... để nắm và quản lý tình hình tư tưởng quân nhân.

Duy trì tốt nắm và quản lý tư tưởng thường xuyên và đột xuất thông qua tổ đảng, chi bộ; qua giao ban, hội ý chỉ huy hàng ngày; qua đội ngũ cán bộ các cấp; tổ 3 người, chiến sĩ bảo vệ và qua phân tích, đánh giá tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, hội viên 6 tháng, 1 năm. Cán bộ các cấp từ tiểu đội tới đại đội trong giao ban, hội ý, cùng với phản ánh, báo cáo tình hình công việc, nhất thiết phải báo cáo tình hình tư tưởng, kỷ luật trong đơn vị mình; nếu có vấn đề đột xuất xảy ra thì huy động tất cả các tổ chức, các lực lượng vào cuộc để nắm, quản lý, phân tích, đề xuất thống nhất biện pháp giải quyết tình hình.

Bên cạnh đó, gắn đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị với đổi mới công tác quản lý tư tưởng. Cùng với thực hiện nghiêm túc chương trình, nội dung giáo dục chính trị theo quy định, các đơn vị tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục theo hướng gợi mở, tiếp nhận thông tin một cách “tích cực”, bảo đảm định hướng tư tưởng rõ ràng, có tính chiến đấu cao. Các đơn vị cần chú ý tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy thế mạnh của tuyên truyền miệng, trực quan và các thiết chế văn hóa ở đơn vị… để góp phần nâng cao hiệu quả CTTT trong QLBĐ.

Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần hết sức coi trọng việc gắn sửa chữa khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyển mạnh sang “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm chuyển biến thực sự nhận thức tư tưởng và hành động, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ của bộ đội. Kết hợp đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng với tuyên truyền, cổ vũ, động viên các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trên mọi lĩnh vực; phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực tự cường, vượt mọi khó khăn, gian khổ, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích và tính hình thức trong các phong trào thi đua.

Mặt khác, chú trọng xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa lành mạnh, trong đó chú trọng đặc biệt tới văn hóa lãnh đạo, văn hóa chỉ huy và thực hiện tốt việc nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trung, đại đội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Nói chung thì các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm và đối với họ một tấm gương sống còn hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Cán bộ trung, đại đội là người gần gũi với chiến sĩ nhất, là người cùng ăn, cùng ở, cùng học tập, công tác với chiến sĩ. Vì thường xuyên tiếp xúc với chiến sĩ nên mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của cán bộ đều ảnh hưởng trực tiếp tới chiến sĩ. Do vậy, nếu người cán bộ không gương mẫu, thì không thể giáo dục, thuyết phục được chiến sĩ.

Đồng thời, từng đơn vị có sự phối hợp chặt chẽ với địa phương, gia đình trong quản lý, giáo dục, rèn luyện. Việc phối hợp này đã trở thành nền nếp đem lại hiệu quả kép: một mặt vừa giúp đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý, giáo dục, rèn luyện bộ đội, mặt khác giúp cho địa phương và gia đình chiến sĩ hiểu rõ hơn chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân, về môi trường quân đội, đồng thời giúp đơn vị và địa phương phát hiện, tuyển chọn những chiến sĩ tốt để bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cho quân đội và địa phương sau này.

Chú trọng xây dựng và tạo ra được sự đồng thuận của địa phương và gia đình đối với các giải pháp của đơn vị trong quản lý, giáo dục bộ đội. Định kỳ và luân phiên tổ chức gặp gỡ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và gia đình chiến sĩ. Đối với các quân nhân “cá biệt”, chỉ huy đơn vị gặp gỡ từng gia đình, bàn cách để phối hợp động viên, giúp chiến sĩ vượt qua khó khăn để rèn luyện tiến bộ. Cùng với đó, các đơn vị cần tổ chức tốt việc phối hợp với địa phương chăm lo cho hậu phương chiến sĩ. Những gia đình gặp khó khăn về kinh tế, đơn vị vận động cán bộ, chiến sĩ đơn vị đóng góp ủng hộ, cử cả cán bộ về tận nơi thăm hỏi, động viên.

Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng là trực tiếp tạo nên sức mạnh cho mỗi cơ quan, đơn vị. Từng cấp ủy, chỉ huy cần thực hiện tốt, đồng bộ các biện pháp trên để phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của mỗi tổ chức, cá nhân, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt mọi trọng trách được giao phó.

Đại tá NGUYỄN GIA HÒA, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm chính trị Quân khu 7

Ý kiến của bạn
Họ và Tên:*
E-mail:*
Tiêu đề:*
Mã xác nhận:*

Nội dung:*
Chương trình Truyền hình Quân khu 7 ngày 15-4
Trận tập kích biệt thự Hoa Hồng (thành phố Đà Lạt) của đội cảm tử Phan Như Thạch nhằm bắt sống (hoặc tiêu diệt) tên Hazz Victo, phó thanh tra miền Nam Đông Dương phụ trách Nam Tây Nguyên và Đà Lạt. Biệt thự Hoa Hồng cách đường Ruclarase Hoa Hồng 10 mét, nằm trong khu biệt thự của các quan chức Pháp (nay là nhà số 17 Huỳnh Thúc Kháng, phường 4, thành phố Đà Lạt).