LỊCH SỬ QUÂN KHU 3
Những phong trào yêu nước chống Pháp-Nhật - Tổng khởi nghĩa tháng Tám 05/04/2012 16:47
Sau khi kết thúc giai đoạn tiến công xâm lược nước ta, có bọn phong kiến phản động triều Nguyễn làm tay sai, thực dân Pháp đã thi hành những chính sách vô cùng tàn bạo, nham hiểm nhằm kìm kẹp, bóc lột nhân dân ta.
Đồng bằng khu 3 – địa bàn chiến lược quan trọng trong đấu tranh cách mạng và kháng chiến 08/03/2012 09:19
QK3 - Liên khu 3 được hình thành trên cơ sở hợp nhất Chiến khu 2 (hữu ngạn sông Hồng) và Chiến khu 3 (tả ngạn sông Hồng). Hai năm cuối cuộc kháng chiến chống Pháp (từ tháng 7-1954) Liên khu 3 lại tách thành Khu 3 và khu Tả Ngạn trực thuộc Trung ương...
Truyền hình Quân khu 3 (2-2014)
Sau khi kết thúc giai đoạn tiến công xâm lược nước ta, có bọn phong kiến phản động triều Nguyễn làm tay sai, thực dân Pháp đã thi hành những chính sách vô cùng tàn bạo, nham hiểm nhằm kìm kẹp, bóc lột nhân dân ta.