Tin tức
QKQD - Thứ Tư, 22/02/2012, 10:28 (GMT+7)

QK 1 - Ngay từ khi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (22/12/1944), Đảng ta và Bác Hồ đã đặc biệt quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. Ngay từ thời kỳ đầu việc nắm và quản lý cán bộ trong quân đội đều do cấp ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư Đảng các cấp. Sau này, từ năm 1945 đến năm 1946 thời kỳ hình thành cơ quan cán bộ. Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, sự phát triển nhanh chóng, rộng khắp  của lực lượng vũ trang nhân dân, công tác quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ cũng được đặt ra yêu cầu mới. Theo đó, ngày 28 tháng 2 năm 1947, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký ban hành Nghị định số 243/NĐ thành lập Cục cán bộ (tiền thân là Phòng Cán bộ thuộc Cục Chính tri trong "Quân sự ủy viên hội"). Đó là sự kiện quan trọng đánh dấu sự phát triển mới về công tác cán bộ của Đảng trong LLVT nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Sỹ Thăng - Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Quân khu

Trải qua 65 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội; sự nỗ lực phấn đấu phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, công tác cán bộ luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Quân đội giao. Bước vào thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, chống Mỹ trong điều kiện đầy khó khăn, gian khổ, vừa chiến đấu vừa củng cố kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng. Song với bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân, sẵn sàng chiến đấu  hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân,  cán bộ, nhân viên ngành công tác cán bộ luôn giữ vững niềm tin. Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý đội ngũ cán bộ các cấp; coi trọng công tác đào tạo, tăng cường bổ túc thường xuyên gắn với tích cực bồi dưỡng các bộ các cấp tại trường và tại chức ở các quân khu, các tỉnh…kịp thời bổ sung lực lượng cán bộ, góp phần cùng toàn dân, toàn quân làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước.

Sau khi Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước bước vào thời kỳ mới, Quân đội ta với hai nhiệm vụ chính trị lớn là: "Xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại", sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; đồng thời tham gia xây dựng kinh tế, xây dựng đất nước. Bám sát các chỉ thị, nghị quyết, đường lối nhiệm vụ chính trị, quân sự của Đảng, quân đội trong thời kỳ mới, đề xuất triển khai nhiều chủ trương biệp pháp quy hoạch sắp xếp, chấn chỉnh tổ chức lực lượng, cơ cấu hợp lý đội ngũ cán bộ thường trực gắn với tăng cường xây dựng lực lượng dự bị động viên, nâng cao chất lượng đội ngũ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới và trong mọi tình huống.

Phát huy truyền thống "Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước", tự hào với trang sử vẻ vang 65 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Ngành Cán bộ quân đội. Để xây dựng Ngành Cán bộ Quân khu vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên luôn kiên định vững vàng, giỏi về về nghiệp vụ chuyên môn, giữ vững phẩm chất đạo đức, phong cách người làm công tác cán bộ của đảng; đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tập trung giải quyết tốt số lượng, điều chỉnh cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, trọng tâm là điều chỉnh, giải quyết số dư, số thiếu theo từng chức danh; cơ bản đáp ứng đủ chính trị viên phó đại đội và trung đội trưởng binh chủng; hạn chế tỷ lệ cán bộ dư, thiếu ở các cơ quan, đơn vị. Tăng tỷ lệ cán bộ tại chỗ, cán bộ người dân tộc thiểu số, bổ sung cán bộ cho các đơn vị khó khăn, miền núi, biên giới.

Hai là, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sát với tình hình thực tiễn đơn vị, bảo đảm cơ cấu địa bàn, nghề nghiệp; chú trọng đào tạo hoàn thiện nâng cao trình độ, đào tạo văn bằng 2, bồi dưỡng chuyển loại cán bộ. Tích cực tạo nguồn đào tạo, tuyển chọn xét duyệt chặt chẽ theo đúng quy định về đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo cán bộ; nâng cao chất lượng, gắn đào tạo với sử dụng cán bộ.

Ba là, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ theo Nghị quyết số 42-NQ/TW, Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị; tổ chức thực hiện chặt chẽ, đúng kế hoạch điều hành quy hoạch cán bộ chỉ huy quản lý các cấp 2011 - 2015. Thực hiện tốt việc kiện toàn, sắp xếp, điều động, bổ nhiệm cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao phong, thăng quân hàm sĩ quan; duy trì nền nếp công tác nhân sự theo tháng.

Bốn là, quán triệt triển khai thực hiện tốt các chính sách cán bộ. Thực hiện nghiêm túc, nền nếp công tác chuyển ra, an điều dưỡng; phối hợp với địa phương khai thác, hợp thức phát triển quỹ đất, tạo điều kiện cho cán bộ. Quản lý, nắm chắc tình hình hậu phương, sức khỏe cán bộ; giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn đọng về chính sách.

Trung tướng Nguyễn Sỹ Thăng - Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Quân khu

Ý kiến của bạn
Họ và Tên:*
E-mail:*
Tiêu đề:*
Mã xác nhận:*

Nội dung:*
Thư gửi anh bộ đội
QK 1- Ra đời trong phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân, LLVT Việt Bắc- Quân khu 1 sớm hình thành, phát triển lớn mạnh, là lực lượng “tiên phong” cho phong trào đấu tranh vũ trang, lực lượng nòng cốt, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam...