Tin tức
Đảng ủy Quân khu
QKQD - Thứ Hai, 15/10/2012, 19:31 (GMT+7)

Chấp hành Kế hoạch của Thường vụ Quân ủy Trung ương về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Được sự nhất trí của Thường vụ Quân ủy Trung ương, từ ngày 19 đến ngày 21/9/2012, Đảng ủy Quân khu đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQTW 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Đồng chí Trung tướng Đào Duy Minh, Phó Chủ nhiệm TCCT, thừa ủy quyền của Thường vụ Quân ủy Trung ương đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đại biểu cơ quan chức năng của TCCT. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Sỹ Thăng, Bí thư Đảng ủy Quân khu chủ trì Hội nghị. Hội nghị đã diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm nghiêm túc, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Thường vụ Đảng ủy Quân khu thông báo kết quả như sau:

Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng ủy. Báo cáo kiểm điểm được chuẩn bị công phu, chặt chẽ, nghiêm túc; tổ chức hội nghị và xin ý kiến đóng góp của Bộ phận thường trực, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân khu; tiếp thu ý kiến đóng góp của các cấp ủy cấp dưới để bổ sung vào báo cáo. Với tinh thần khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không nể nang, né tránh, thể hiện trách nhiệm chính trị cao, báo cáo kiểm điểm đã làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân chủ yếu của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu trên 3 vấn đề; trong từng vấn đề cụ thể có liên hệ kiểm điểm đến thời gian trước để làm rõ trách nhiệm của tập thể, trên cơ sở đó đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đảng ủy Quân khu tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình  theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng

Qua thẩm định của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác chuẩn bị các nội dung của Đảng ủy Quân khu, được đánh giá là một trong những cấp ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương có công tác chuẩn bị các nội dung chặt chẽ, nghiêm túc và có chất lượng tốt.

Hội nghị Đảng ủy Quân khu tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc, đúng trình tự và hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, tập thể kiểm điểm trước, cá nhân kiểm điểm sau; phần kiểm điểm cá nhân theo trình tự: đồng chí Bí thư, Phó Bí thư kiểm điểm trước, sau đó các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, các đồng chí Đảng ủy viên là Thủ trưởng Bộ tư lệnh và các đồng chí Đảng uỷ viên còn lại.

Phần kiểm điểm tập thể Đảng ủy Quân khu có 12 ý kiến tham gia phát biểu; các ý kiến phát biểu đã thể hiện tính chiến đấu, quán triệt tốt tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, bám sát 3 nội dung kiểm điểm tập trung phân tích, làm rõ và khẳng định những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, đề xuất những giải pháp để thực hiện trong thời gian tới; có nhiều ý kiến phát biểu sâu sắc, tính chiến đấu tự phê bình và phê bình cao, không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, đoàn kết và cầu thị.

Với tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, sâu sắc, dân chủ, khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, Hội nghị khẳng định: Đảng ủy Quân khu, Thường vụ Đảng ủy Quân khu là một tập thể đoàn kết thống nhất, gương mẫu; trước tác động diễn biến phức tạp của tình hình, tuyệt đại đa số luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, không có suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện nghiêm nguyên tắc công tác cán bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ và LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đồng thời Đảng ủy Quân khu đã nghiêm túc chỉ rõ những khuyết điểm thuộc tập thể, cá nhân như: về dự báo, định hướng tư tưởng và công tác giáo dục chính trị tư tưởng; một số cán bộ, đảng viên ở mức độ khác nhau có suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng còn hạn chế…Đồng thời với quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy Quân khu đã đề ra một số nội dung cơ bản và cấp bách cần tập trung lãnh đạo trong thời gian tới.

Phần kiểm điểm cá nhân: Đảng ủy Quân khu tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình tất cả các đồng chí Ủy viên Đảng ủy viên Quân khu (các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tham gia Đảng ủy Quân khu không tiến hành kiểm điểm tại Hội nghị). Từng đồng chí Ủy viên Đảng ủy viên Quân khu đã kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc, tự giác, trung thực, gương mẫu, cầu thị. Các ý kiến đóng góp đều chân thành, thẳng thắn, đoàn kết trên tinh thần đồng chí, đồng đội; ý kiến đóng góp của các cấp ủy cấp dưới đã được cá nhân giải trình làm rõ; mỗi cá nhân đều được kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm chính, những nội dung cần bổ sung, góp ý, những đề nghị cần khắc phục thời gian tới. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Hội nghị khẳng định: Các đồng chí ủy viên Đảng ủy Quân khu có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; gương mẫu thực hiện nghiêm Quy định những điều đảng viên không được làm và quan điểm, nguyên tắc về công tác cán bộ; chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy được vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, Hội nghị cũng khẳng định những thiếu sót, khuyết điểm trên 3 nội dung nêu trong báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Quân khu có một phần trách nhiệm của các ủy viên Đảng ủy Quân khu, trên cơ sở đó từng đồng chí ủy viên Đảng ủy Quân khu đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao để bổ sung vào bản kiểm điểm và tự phê bình trước tập thể Đảng ủy Quân khu.

Đảng ủy Quân khu đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về thực hiện NQTW 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân khu. Đã chủ động tích cực làm tốt công tác chuẩn bị; tổ chức Hội nghị Đảng ủy Quân khu kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực sự nghiêm túc, chặt chẽ, dân chủ, đoàn kết và cầu thị, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; đã khẳng định được những ưu điểm, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm trên 3 nội dung cơ bản và cấp bách cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới của Đảng bộ Quân khu; sau Hội nghị đã có quyết tâm chính trị cao trong triển khai thực hiện.

Từ kết quả, kinh nghiệm Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Đảng ủy Quân khu, Thường vụ Đảng ủy Quân khu yêu cầu các cấp ủy trực thuộc cần quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, trước hết là Ban Thường vụ, bí thư cấp ủy làm tốt công tác chuẩn bị cho hội nghị kiểm điểm của cấp mình. Trong đó tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, bản tự kiểm điểm cá nhân các cấp ủy viên, nơi nào chuẩn bị tốt, được Thường vụ Đảng ủy Quân khu đồng ý mới tiến hành kiểm điểm.

 Tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đúng trình tự, bảo đảm nguyên tắc, quán triệt đầy đủ mục đích yêu cầu, phương châm, phương pháp tiến hành kiểm điểm theo hướng dẫn của Quân ủy Trung ương và của Thường vụ Đảng ủy Quân khu. Phát huy vai trò tự giác, gương mẫu kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cấp trên cho cấp dưới noi theo. Trong điều hành hội nghị cần bám sát 3 nội dung và diễn biến của hội nghị để định hướng kịp thời cho các cấp ủy viên phân tích và khẳng định rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân của những khuyết điểm; kết luận và giải trình những nội dung các cấp ủy cấp dưới tham gia có hay không có, mức độ đến đâu, trách nhiệm thuộc về ai để làm cơ sở đề ra giải pháp khắc phục. Trong quá trình kiểm điểm tập thể, từng cấp ủy viên phải đối chiếu với chức trách nhiệm vụ, tiếp tục bổ sung vào bản tự kiểm điểm cá nhân, làm rõ trách nhiệm trước những hạn chế khuyết điểm của tập thể cấp ủy, Ban Thường vụ cấp mình và xác định biện pháp sửa chữa thời gian tới.

Chấp hành chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thường vụ Đảng ủy Quân khu sẽ xem xét quyết định và chỉ đạo những nơi chất lượng công tác chuẩn bị thấp hoặc kiểm điểm không đạt yêu cầu phải tiến hành kiểm điểm lại.

Thành phần, thời gian kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Các đồng chí cấp ủy viên đều phải tiến hành kiểm điểm tại hội nghị cấp ủy cấp mình; nhưng tập trung vào các đồng chí trong Ban Thường vụ và cấp ủy viên là chỉ huy cùng cấp. Riêng ở Đảng ủy Quân sự 6 tỉnh: các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy là Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh là Ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh không kiểm điểm cá nhân tại hội nghị.

- Do thành phần, đối tượng kiểm điểm tự phê bình và phê bình mở rộng, nên thời gian hội nghị Đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng tiến hành từ 2 đến 2,5 ngày; các Đảng ủy cơ sở tiến hành từ 1,5 đến 2 ngày.

- Thời gian hoàn thành ở Đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở xong trong tháng 10-2012; các cấp còn lại xong trong tháng 11-2012.

Đại tá Nguyễn Tất Dũng - Trưởng phòng Tổ chức Quân khu

Ý kiến của bạn
Họ và Tên:*
E-mail:*
Tiêu đề:*
Mã xác nhận:*

Nội dung:*
Thư gửi anh bộ đội
QK 1- Ra đời trong phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân, LLVT Việt Bắc- Quân khu 1 sớm hình thành, phát triển lớn mạnh, là lực lượng “tiên phong” cho phong trào đấu tranh vũ trang, lực lượng nòng cốt, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam...