Tin tức
Nhất Hòa:
QKQD - Thứ Sáu, 22/06/2012, 21:13 (GMT+7)

Nhất Hòa là xã vùng 2 của huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, toàn xã có hơn 800 hộ với 4041 nhân khẩu, đời sống chính của nhân dân là sản xuất nông nghiệp. Đảng bộ xã hiện có 204 đảng viên, sinh hoạt tại 17 chi bộ, các tổ chức cơ sở đảng đều phát huy tốt vai trò lãnh đạo, tính tiền phong gương mẫu. Các tổ chức chính trị, xã hội, ban ngành đoàn thể của địa phương hoạt đồng đều có hiệu quả. Có thể nói trên địa bàn xã tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, kinh tế xã hội phát triển, đời sống nhân dân đã từng bước được cải thiện. Trong nhiều năm liền xã Nhất Hòa - huyện Bắc Sơnluôn là xã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác QP-QSĐP.

Huấn luyện bắn súng AK bài 1

Hàng năm, việc triển khai công tác QP-QSĐP luôn được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương. Chú trọng, quán triệt giáo dục  nhiệm vụ cho toàn dân và cán bộ chiến sĩ trong LLVT địa phương. Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược : Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Tuyên truyền giáo dục nâng cao cảnh giác cách mạng cho LLVT và nhân dân về âm mưu thủ đoạn của chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Lấy mục tiêu thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP gắn với phát triển kinh tế - xã hội làm trọng tâm. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng và quy chế dân chủ ở cơ sở. Triển khai công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ SSCĐ, đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo “tuyết đối, trực tiếp về mọi mặt” và sự điều hành của chính quyền đối với nhiệm vụ QP-QSĐP.

Trong những năm qua, công tác xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh ở cơ sở, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, tổ chức giáo dục chính trị - pháp luật, huấn luyện quân sự, hoạt động của lực lượng dân quân cũng như công tác chính sách hậu phương quân đội đều được xã thực hiện tốt. Với chức năng là cơ quan tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác QP-QSĐP, Ban CHQS xã đã chủ động tham mưu có hiệu quả, giúp cấp ủy ra nghị quyết chuyên đề, có chủ trương lãnh đạo sát thực, đúng với từng nhiệm vụ, thể hiện sâu sắc quan điểm, phương châm nhằm thực hiện hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ QP-QSĐP năm 2012.

Công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ đều đạt chất lượng, đúng luật, công bằng, dân chủ, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Ban CHQS xã đã xây dựng, rà soát, phúc tra lực lượng dân quân, đã tổ chức đăng ký bổ sung theo pháp lệnh được 65 đồng chí. Xây dựng lực lượng dân quân có số lượng phù hợp, được biên chế thành các thành phần: dân quân cơ động, dân quân binh chủng, dân quân tại chỗ; trong đó chất lượng chính trị ngày càng được nâng lên, đảng viên có 10 đồng chí, quân nhân xuất ngũ có 4 đồng chí. Bên cạnh công tác xây dựng lực lượng, công tác huấn luyện dân quân cũng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy đảng, chính quyền và ý thức chủ dộng, trách nhiệm của Ban CHQS xã, từ việc xây dựng kế hoạch, đến tổ chức huấn luyện cho các đối tượng dân quân. Trong năm 2012 đã tổ chức huấn luyện xong cho lực lượng dân quân đảm bảo yêu cầu về nội dung, chương trình sát với thực tế ở cơ sở theo phương châm “cơ bản, thiết thực chất lượng’, do đó kết quả huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ luôn được huyện đánh giá cao. Xã còn chỉ đạo Ban CHQS xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo giải quyết chế độ cho các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng, góp phần tích cực củng cố lòng tin của nhân dân ở cơ sở vào sự lãnh đạo của Đảng.

Lực lượng dân quân trên địa bàn còn thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp với các lực lượng bảo đảm an toàn trong các ngày lễ, ngày tết và khi diễn ra các sự kiện chính trị trong nước và địa phương. Ban CHQS xã còn tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tổ chức cho các chiến sĩ dân quân tham gia tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội, tham gia vận động nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.Từ đó làm cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc hơn về đường lối, chính sách của đảng, nhà nước, quy định của địa phương, giúp cho thanh niên hiểu rõ hơn Luật nghĩa vụ quân sự, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Có thể khẳng định, kết quả trên là do xã đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, của Ban CHQS huyện Bắc Sơn, sự đoàn kết nhất trí, trách nhiệm cao của Ban CHQS xã, sự phấn đấu khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành nhiệm vụ của LLVT địa phương. Với những nỗ lực và sự quyết tâm đó đã góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân trên địa bàn xã ngày càng vững chắc, xứng đáng với truyền thống quê hương Bắc Sơn anh hùng.

Hoài Thu

Ý kiến của bạn
Họ và Tên:*
E-mail:*
Tiêu đề:*
Mã xác nhận:*

Nội dung:*
Thư gửi anh bộ đội
QK 1- Ra đời trong phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân, LLVT Việt Bắc- Quân khu 1 sớm hình thành, phát triển lớn mạnh, là lực lượng “tiên phong” cho phong trào đấu tranh vũ trang, lực lượng nòng cốt, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam...