Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, dân tộc, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân chủ
QĐND - Thứ tư, 15/01/2014 | 21:17 GMT+7

QĐND - Ngày 15-1, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Đến dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, mặt trận, đoàn thể Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh. (Nguồn: TTXVN)

Trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ: Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hóa ra đời là sự kế thừa và phát triển quan điểm, đường lối phát triển văn hóa của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, thể hiện rõ năng lực tư duy lý luận, đúc kết thực tiễn những năm đầu đổi mới. Đây là Nghị quyết có tầm nhìn sâu rộng, chứa đựng các giá trị tư tưởng, nhân văn và khoa học, hợp lòng dân và sớm đi vào cuộc sống. Nhận thức về văn hóa của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và nhân dân được nâng cao. Vai trò của văn hóa ngày càng thể hiện rõ và có tác động lớn trong đời sống kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng con người. Văn hóa được quan tâm hơn về chủ trương, chính sách, nguồn lực và ngày càng có sự gắn kết với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng Đảng. Môi trường văn hóa được cải thiện và có nhiều mặt tiến bộ. Nhiều phong trào văn hóa đem lại hiệu quả thiết thực, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Văn học nghệ thuật tiếp tục phát triển, gắn bó với dân tộc, nỗ lực phản ánh chân thật hiện thực cuộc sống. Công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản phát triển mạnh mẽ, nội dung thông tin đa dạng, phong phú, cơ sở vật chất kỹ thuật không ngừng được hiện đại hóa. Có tiến bộ bước đầu giữa kết hợp truyền thống và đương đại, giữa bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Công tác chỉ đạo, quản lý, thanh tra, kiểm tra trong hoạt động văn hóa đã có những chuyển biến, góp phần từng bước ngăn chặn sự xâm nhập của sản phẩm văn hóa độc hại từ bên ngoài. Công tác đào tạo cán bộ và nguồn lực cho hoạt động văn hóa được quan tâm. Giao lưu và hợp tác quốc tế về văn hóa với khu vực và quốc tế được mở rộng, góp phần giới thiệu, tôn vinh văn hóa Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Trong 15 năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành 218 nghị quyết, chỉ thị, luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định liên quan đến lĩnh vực văn hóa; cả nước có hơn 70% gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”; 1,3 triệu “người tốt, việc tốt” được vinh danh ở các cấp; 61% khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; xếp hạng được gần 3.200 di tích cấp quốc gia; 7 di sản văn hóa và thiên nhiên được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Đến nay, cả nước 43% thôn bản và 42% xã, phường có nhà văn hóa.

Bên cạnh những thành tựu, kết quả đó, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) cũng còn nhiều khuyết điểm, hạn chế như: Văn hóa chưa thực sự trở thành động lực và mục tiêu của sự phát triển; Tình trạng suy thoái về đạo đức xã hội có chiều hướng lan rộng, tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tinh thần của xã hội; Việc xây dựng văn hóa trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước chưa được coi trọng đúng mức, có nơi bị xem nhẹ; Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa ở một số nơi hiệu quả thấp; Công tác quản lý văn hóa ở các cấp còn nhiều yếu kém, bất cập; Hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa với nước ngoài còn hạn chế cả chiều rộng và chiều sâu, thiếu tính chuyên nghiệp.

Về định hướng tiếp tục xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong năm tới, hội nghị đã đề ra mục tiêu chung là: “Giải phóng mạnh mẽ năng lực sáng tạo của mọi người dân, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân chủ nhằm đưa dân tộc Việt Nam phát triển và hạnh phúc; làm cho văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội; trở thành nền tảng vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển bền vững, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phát biểu tại hội nghị, sau khi nhấn mạnh, nêu bật những kết quả đã đạt được và chỉ ra những bất cập, tồn tại sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), đồng chí Lê Hồng Anh đã yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương cần chú trọng thực hiện tốt một số vấn đề sau: Phải phấn đấu đạt được những tiến bộ mới về xây dựng văn hóa trong thời gian tới; Đẩy mạnh xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa quản lý, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Xây dựng và phát triển văn hóa là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, coi trọng vai trò quản lý của Nhà nước; Hướng toàn bộ hoạt động văn hóa vào mục tiêu xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là nhân cách; Chăm lo xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, tôn vinh các tài năng văn hóa, văn học nghệ thuật.

THIỆN VĂN

Gõ tiếng việt: Off Telex