Từ diễn tập khu vực phòng thủ, bàn về hoạt động lãnh đạo của Tỉnh ủy chuyển địa phương sang thời chiến ở Khánh Hòa
QĐND - Thứ sáu, 06/11/2009 | 16:10 GMT+7

Hoạt động lãnh đạo của Tỉnh ủy chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến và trong tác chiến phòng thủ là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định thắng lợi trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Đó là quá trình lãnh đạo chuyển trọng tâm từ nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương sang nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và tác chiến khu vực phòng thủ (KVPT); từ xây dựng nền quốc phòng toàn dân sang đấu tranh vũ trang và tiến hành tổng hợp các biện pháp chuyển nền kinh tế quốc dân, thể chế nhà nước, sinh hoạt xã hội và các lực lượng vũ trang (LLVT) từ thời bình sang thời chiến. Nhiệm vụ này phải do toàn Đảng, toàn dân, mọi lực lượng, mọi cấp, mọi ngành tiến hành, nhằm giành thế chủ động trong tác chiến; duy trì và phát huy tiềm lực mọi mặt của địa phương, đánh thắng chiến tranh xâm lược của địch.

  Sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với nhiệm vụ chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến thực chất là lãnh đạo chuyển hoạt động của đảng bộ, nhân dân và LLVT địa phương vào trạng thái thời chiến. Trong đó, nội dung lãnh đạo tập trung vào việc kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị theo yêu cầu của thời chiến; công tác phòng thủ dân sự, bảo toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, của Nhà nước; duy trì đời sống và các hoạt động xã hội của địa phương trong thời chiến; chuyển hoạt động của LLVT sang thời chiến, hoàn chỉnh thế trận phòng thủ, sẵn sàng đối phó với các tình huống chiến tranh; lãnh đạo chuyển hướng phát triển kinh tế - xã hội và động viên nền kinh tế của địa phương phục vụ chiến tranh; chuyển phương thức lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp sang thời chiến... Đồng thời, lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách hậu phương quân đội, chính sách thương binh, liệt sĩ; lãnh đạo thực hiện giữ vững ổn định chính trị, xử trí các tình huống biểu tình, bạo loạn; lãnh đạo thực hiện công tác đối ngoại quân sự, ngoại giao nhân dân, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân các nước... Đây là những nội dung cần thiết, vừa có tính kế thừa và phát huy kinh nghiệm, truyền thống trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, vừa có tính phát triển theo diễn biến tình hình mới, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp để chiến thắng kẻ thù xâm lược.

 Để thực hiện tốt việc chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, chúng ta phải có bước chuẩn bị, mà trước hết là lãnh đạo chuyển nhận thức tư tưởng của đảng bộ, nhân dân và các LLVT địa phương. Vai trò của nhận thức, tư tưởng, yếu tố chính trị, tinh thần đã được minh chứng qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Ngày nay, nếu chiến tranh xảy ra, khi buộc phải chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, nội dung lãnh đạo chuyển nhận thức tư tưởng lại càng trở nên cực kỳ quan trọng, bởi lẽ sống trong hòa bình nhiều năm, khi chuyển sang thời chiến, tâm lý, tư tưởng, tình cảm của đảng viên, cán bộ và nhân dân sẽ bị tác động, ảnh hưởng lớn. Cuộc đấu tranh tư tưởng sẽ diễn biến phức tạp trong từng con người, từng gia đình, từng tổ chức trước những khó khăn, thiếu thốn trong đời sống, trước những gian khổ, hy sinh, ác liệt của chiến tranh. Hơn nữa, đó sẽ là cuộc chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc chống chiến tranh xâm lược của kẻ địch có tiềm lực mạnh hơn ta, có ưu thế vượt trội về khoa học, kỹ thuật quân sự. Thực tế các cuộc chiến tranh trên thế giới gần đây cho thấy, kẻ địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, các cuộc tập kích bằng không quân, pháo binh, tên lửa vào các trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự với cường độ mạnh, độ chính xác cao, dài ngày, mang tính chất hủy diệt sẽ dẫn đến tâm trạng hoang mang, dao động giữa sự sống và cái chết. Mặt khác, khi phát động chiến tranh xâm lược, kẻ địch sẽ tăng cường các hoạt động chiến tranh tâm lý, kết hợp giữa đẩy mạnh hoạt động “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ với tiến công xâm lược, hòng làm cho cán bộ, nhân nhân ta lung lạc tinh thần, giảm sút ý chí, quyết tâm chiến đấu.

Từ tình hình đó, chúng ta phải lường trước diễn biến phức tạp về tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân khi chuyển sang thời chiến để có chủ trương, biện pháp phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ chính trị thời kỳ mới, sẵn sàng chịu đựng hy sinh, gian khổ, quyết tâm chiến đấu bảo vệ quê hương, bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở đó, làm cho nhân dân hiểu rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược; những mặt mạnh, yếu của địch. Tập trung giáo dục cho nhân dân lòng yêu nước, yêu CNXH, truyền thống của quê hương, đất nước; chuẩn bị tốt về mặt tâm lý, tinh thần để nhân dân nhận thức đúng đắn về tính chất chính nghĩa của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, thấy rõ chiến tranh là một thử thách to lớn với mọi người cũng như đối với toàn dân tộc, đặc biệt là mức độ khốc liệt, những tổn thất lớn lao, hy sinh mất mát về người, vật chất để giữ vững độc lập, tự do. Qua đó, xây dựng lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Từ kinh nghiệm của hai cuộc kháng chiến chiến trước đây và các bài học rút ra qua các cuộc chiến tranh trên thế giới gần đây, có thể khẳng định: KVPT địa phương có vai trò hết sức quan trọng, là cơ sở của thế trận quốc phòng toàn dân trong thời bình và thế trận chiến tranh nhân dân trong thời chiến. Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị (khóa VI) về nhiệm vụ quân sự quốc phòng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới” đã xác định rõ: xây dựng KVPT tỉnh (thành phố) vững chắc là nhiệm vụ chính trị của toàn đảng bộ, của cả hệ thống chính trị và được tiến hành đồng bộ các giải pháp cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Quán triệt các nghị quyết của Đảng, tỉnh Khánh Hòa luôn xác định một trong những giải pháp quan trọng là tổ chức các cuộc diễn tập KVPT, coi đó là hình thức huấn luyện tổng hợp cao nhất để rèn luyện và vận hành cơ chế lãnh đạo, quản lý, điều hành và công tác tham mưu; thống nhất mọi hành động của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cơ quan quân sự địa phương đối với các hoạt động quân sự trong tác chiến KVPT. Từ năm 1989 đến nay, Tỉnh đã tổ chức 5 lượt diễn tập KVPT cấp tỉnh, 23 lượt cấp (huyện, thị xã, thành phố); 9 lượt cụm xã trọng điểm và hằng năm tổ chức diễn tập theo chỉ lệnh cho 20- 30% xã (phường, thị trấn) trong toàn Tỉnh. Kết quả diễn tập KVPT đã góp phần nâng cao nhận thức trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN”, ổn định an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh trên địa bàn.

Từ các cuộc diễn tập KVPT, Tỉnh nhận thấy phải: tiếp tục nghiên cứu phương thức lãnh đạo chuyển các hoạt động kinh tế- xã hội sang thời chiến để ổn định sản xuất, bảo đảm đời sống nhân dân và hoạt động của LLVT trong KVPT khi có chiến tranh xảy ra. Nội dung lãnh đạo chuyển các hoạt động kinh tế- xã hội từ thời bình sang thời chiến phải toàn diện, phải có các kế hoạch sơ tán nhân dân và các cơ sở sản xuất ở các khu vực trọng điểm đánh phá của địch; kế hoạch bám trụ tại chỗ, vừa tiếp tục sản xuất, vừa sẵn sàng phục vụ chiến đấu và chiến đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương trong chiến tranh. Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nội dung, phương thức lãnh đạo chuyển LLVT sang thời chiến, phục vụ cho hoạt động tác chiến của KVPT. Lãnh đạo tác chiến KVPT là vấn đề lớn, có nhiều nội dung; Tỉnh chỉ đạo tập trung sâu vào việc thông qua điều chỉnh quyết tâm tác chiến phòng thủ cơ bản của địa phương và việc tổ chức lãnh đạo, chỉ huy, điều hành tác chiến, xử lý tình huống A trong KVPT, sẵn sàng đối phó có hiệu quả với các tình huống chiến tranh. Trước mắt, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt việc triển khai lực lượng thường trực vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hình thành thế trận liên hoàn, vững chắc, có chiều sâu trong KVPT.

 Lãnh đạo chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của cấp ủy địa phương, có vai trò quyết định đến sự thành bại của công cuộc phòng thủ, tổ chức đánh địch, bảo vệ địa phương, bảo đảm thắng lợi ngay từ những ngày đầu, trận đầu của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Đặc điểm của sự lãnh đạo này là: thời gian khẩn trương, khối lượng công việc lớn, thường xuyên biến động; vừa chuyển địa phương sang thời chiến, vừa phải đối phó với chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch, như: không quân, tên lửa hành trình, pháo hạm và bọn phản động bên trong gây bạo loạn, cướp chính quyền...; chịu sự chi phối, tác động của nền kinh tế thị trường. Do đó, phải có phương thức lãnh đạo phù hợp.

Phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy khi chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến là hệ thống những phương pháp, hình thức và biện pháp mà Tỉnh ủy vận dụng, tác động vào tổ chức đảng, tổ chức chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chính trị, xã hội, nhằm đạt được mục tiêu, nội dung lãnh đạo của Đảng đề ra trong từng giai đoạn cách mạng nhất định. Trong quá trình chuyển phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy từ thời bình sang thời chiến phải chú ý giữ vững nguyên tắc, chế độ lãnh đạo. Mọi vấn đề hoạt động lãnh đạo tác chiến KVPT do tập thể quyết định theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. Bên cạnh đó, phải duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt từ Tỉnh ủy đến tổ chức cơ sở đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Cấp ủy phải thực hiện chặt chẽ công tác kiểm tra, tiến hành tốt công tác sơ kết, tổng kết thông qua hoạt động điều hành của chính quyền, cơ quan quân sự tỉnh và hoạt động của các sở, ban, ngành, đoàn thể xã hội của địa phương.

Để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong điều kiện bom, đạn ác liệt, phải nhanh chóng chuyển phương thức lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp sang thời chiến, sát với diễn biến tình hình, đúng với ý định tác chiến, đúng thời cơ, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tập trung, thống nhất của Đảng đối với nhiệm vụ tác chiến phòng thủ thời kỳ đầu chiến tranh. Quyết định chuyển phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy từ thời bình sang thời chiến được thể hiện trong nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh. Đó là chủ trương lớn, nhằm lãnh đạo, điều hành thống nhất mọi hoạt động của các tổ chức và cá nhân, cả về quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội dân sinh của địa phương từ thời bình sang thời chiến.

NGUYỄN VĂN TỰ

Ủy viên BCHTƯ Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy

Gõ tiếng việt: Off Telex