TIẾP TỤC QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC NGHỊ QUYẾT 51-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ TRONG QUÂN ĐỘI
QĐND - Thứ sáu, 27/06/2008 | 8:50 GMT+7

Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) "Về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam" có ý nghĩa chiến lược hết sức quan trọng đối với công cuộc xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Việc tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị quyết trong quân đội có những thuận lợi cơ bản. Đó là, những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương đã thường xuyên có những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn và kịp thời về xây dựng quân đội nói chung, xây dựng Đảng bộ Quân đội nói riêng, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt đối với quân đội đã được chấp hành nghiêm túc trong tổ chức đảng các cấp và các đơn vị trong toàn quân. Đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ chính trị các cấp nói riêng trong quân đội được đào tạo cơ bản; được giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện qua thực tiễn chiến đấu, công tác đã trưởng thành, phát triển toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức, đoàn kết, kỷ luật cao. Mối quan hệ đoàn kết, gắn bó chặt chẽ trong đội ngũ cán bộ các cấp, trước hết là cán bộ chủ trì, trên cơ sở nhiệm vụ, theo cương vị, chức trách đã trở thành nền nếp. Bước vào thời kỳ mới, đội ngũ cán bộ chính trị trong toàn quân tiếp tục phát huy được những phẩm chất tốt đẹp, vai trò là hạt nhân lãnh đạo, hạt nhân đoàn kết trong từng đơn vị. Công tác bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ từ một số năm trước đã chủ động đón bắt sự phát triển của tình hình nên đã có sự chuẩn bị tích cực các điều kiện về tổ chức để thực hiện... Đó là những tiền đề cơ bản về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đảm bảo để việc thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW đạt kết quả tốt.

Thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị là sự hoàn thiện về cơ chế lãnh đạo và tổ chức cán bộ. Sự thay đổi này đặt ra đối với mọi loại hình đơn vị trong toàn quân vốn có đặc điểm, tổ chức, biên chế, tính chất hoạt động, nhiệm vụ cụ thể khác nhau. Bên cạnh phải giải quyết đồng bộ những vấn đề về nhận thức, tư tưởng, tổ chức biên chế, các thiết chế, điều kiện đảm bảo, sự chuyển đổi trên còn đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chính trị những yêu cầu cao, toàn diện về nhận thức, năng lực, nền nếp, chế độ, phương pháp, tác phong công tác... Đứng trước yêu cầu đó, tuy đã có sự chuẩn bị chủ động, tích cực, song trên thực tế, trước mắt không tránh khỏi còn có khó khăn, bất cập.

Trong sự tác động của những thuận lợi, khó khăn trên, hơn 2 năm qua, Đảng bộ Quân đội và các đơn vị trong toàn quân đã nêu cao ý thức và trách nhiệm, tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị, bước đầu đạt được những kết quả tích cực theo mục đích, yêu cầu mà Nghị quyết đã xác định.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, Đảng ủy Quân sự Trung ương (ĐUQSTƯ), cấp ủy các cấp và các cơ quan chức năng trong Đảng bộ Quân đội đã tích cực, chủ động, kịp thời có chủ trương, phương hướng lãnh đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện, ban hành thiết chế hướng dẫn, đảm bảo đúng nguyên tắc, yêu cầu mà Bộ Chính trị đã xác định, cụ thể hóa, sát hợp với thực tế quân đội, làm cơ sở quan trọng để việc thực hiện Nghị quyết được thống nhất, đồng bộ trong toàn quân. Ngày 17/11/2005, ĐUQSTƯ đã ra Nghị quyết số 513-NQ/ĐUQSTW lãnh đạo triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 513-NQ/ĐUQSTW trong Đảng bộ và toàn quân. Tổng cục Chính trị đã phối hợp với các ban của Trung ương Đảng xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị ở các địa phương trong toàn quốc, tạo sự thống nhất về nhận thức trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, cấp ủy, cơ quan chính trị các cấp đã xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ đợt sinh hoạt chính trị quán triệt, học tập Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 513-NQ/ĐUQSTW của ĐUQSTƯ cho các đối tượng trong đơn vị. Cơ quan chính trị các quân khu và Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo đảng ủy quân sự địa phương và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, (thành phố) tham mưu cho cấp ủy địa phương tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị đến mọi cán bộ, đảng viên, trọng tâm là đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Cùng với tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết, Thường vụ ĐUQSTƯ đã ban hành Quy định số 85-QĐ/ĐUQSTW về trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ làm việc của người chỉ huy và chính ủy, chính trị viên (CU, CTV); Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 77/QĐ-BQP về biên chế chức danh CU, CTV; Tổng cục Chính trị ban hành Hướng dẫn số 260/HD-CT về quản lý và bổ nhiệm CU, CTV. Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu đã biên soạn và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành biên soạn chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của người chỉ huy và CU, CTV; sửa đổi, bổ sung Điều lệnh quản lý bộ đội, Điều lệ Công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT), Điều lệ Công tác tham mưu chiến đấu; sửa đổi, bổ sung một số nội dung của bộ môn CTĐ, CTCT có liên quan đến thực hiện chế độ CU, CTV trong hệ thống nhà trường toàn quân. Ngày 1 tháng 12 năm 2007, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã ký Quyết định số 1723/QĐ-CT ban hành chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của CU, CTV, chủ nhiệm chính trị và chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân... Các chủ trương, phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo; các quy định, hướng dẫn trên đã được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân quán triệt và thực hiện nghiêm túc, vận dụng cụ thể vào thực tế, làm cho Nghị quyết ngày càng đi vào cuộc sống, phát huy được ý nghĩa, nội dung theo mục đích, yêu cầu đã đề ra.

Hiệu quả tích cực từ quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị hơn 2 năm qua thể hiện trước hết ở sự thống nhất nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nguyên tắc và nội dung cơ bản của Nghị quyết. Cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân và cán bộ chủ chốt ở các địa phương đã biểu thị sự nhất trí cao về việc ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị; thấy rõ đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, liên quan trực tiếp đến sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc XHCN của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng xây dựng quân đội về chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả CTĐ, CTCT; đề cao vai trò lãnh đạo của tập thể cấp ủy (chi bộ) đi đôi với phân công cá nhân phụ trách; phát huy được trách nhiệm chính trị của người chỉ huy và CU, CTV trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Qua đó trực tiếp góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; đảm bảo cho quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chặt chẽ việc đánh giá, lựa chọn, sắp xếp, bổ nhiệm CU, CTV theo phân cấp quản lý, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, tiêu chuẩn; tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ và đơn vị. Trong toàn quân đã sắp xếp bổ nhiệm CU, CTV ở các cấp đạt 88% so với kế hoạch. Quá trình lựa chọn, bố trí, sắp xếp CU, CTV được gắn liền với việc tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng bằng nhiều hình thức, biện pháp, nên đã góp phần nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ nói chung, CU, CTV nói riêng.

Do có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất; việc chuẩn bị và tiến hành triển khai thực hiện Nghị quyết đồng bộ cả về nhận thức tư tưởng, tổ chức biên chế, thiết chế hoạt động, điều kiện đảm bảo nên cơ chế lãnh đạo của Đảng theo tinh thần Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị đã sớm được vận hành, đồng bộ, thông suốt. Mối quan hệ công tác của CU, CTV và người chỉ huy ở các cấp được thực hiện theo đúng trách nhiệm và quyền hạn. CU, CTV và người chỉ huy đã chủ động trao đổi, bàn bạc thống nhất những vấn đề có tính nguyên tắc trên cơ sở đoàn kết, tin cậy, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy được sức mạnh tổng hợp trong lãnh đạo, chỉ huy và trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Qua hoạt động thực tiễn, đội ngũ CU, CTV đã từng bước khẳng định vị trí, vai trò là người chủ trì về chính trị, là trung tâm đoàn kết trong đảng bộ và đơn vị. Cộng đồng trách nhiệm của người chỉ huy và CU, CTV đối với đơn vị được nâng lên, dân chủ và đoàn kết nội bộ ở nhiều cơ quan, đơn vị có chuyển biến tốt, hiệu lực của người chỉ huy được củng cố, tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Quá trình thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT; xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên; hiệu lực CTĐ, CTCT được phát huy, tạo ra sự chuyển biến tốt về chính trị, tư tưởng và tổ chức ở nhiều cơ quan, đơn vị. Trong năm 2007, số tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Quân đội đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh (TSVM) là 92,59% (tăng 1,23% so với năm 2005); số cấp ủy cơ sở TSVM đạt 91,6% (tăng 1,09% so với 2005); số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 84,8% (tăng 1,48% so với 2005). Hiệu quả xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) được nâng lên, góp phần tạo ra sự đảm bảo vững chắc để quân đội hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Qua hơn 2 năm tổ chức thực hiện, Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị bước đầu đã phát huy tác dụng tích cực đối với quá trình xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN trong giai đoạn mới.

Bên cạnh những kết quả tích cực là cơ bản, do những nguyên nhân chủ quan và khách quan, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết vẫn còn những hạn chế, bất cập so với yêu cầu đã xác định và thực tế tình hình, nhiệm vụ của quân đội. Điều cần quan tâm tập trung khắc phục nhất hiện nay là: một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ chủ trì ở các cấp nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về vị trí, ý nghĩa, nội dung và những nguyên tắc cơ bản trong Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 513-NQ/ ĐUQSTW của ĐUQSTƯ. Sự hạn chế về nhận thức cộng với việc thiếu kịp thời cụ thể hóa, đồng bộ các thiết chế quy định về tổ chức đã dẫn tới những vướng mắc, lúng túng trong thực hiện quyền hạn, chức trách CU, CTV, cán bộ chỉ huy theo cơ chế lãnh đạo mới ở một số đơn vị. Có tình trạng CU, CTV còn thụ động, thiếu quyết đoán, không dám chịu trách nhiệm; người chỉ huy chậm đổi mới phương pháp, tác phong công tác, vẫn xem CU, CTV như phó chỉ huy về chính trị... ở một số cơ quan, đơn vị, chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT chuyển biến tiến bộ chưa vững chắc, chưa góp phần thiết thực tập trung giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, nhất là về chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị, yêu cầu chung nhất đặt ra với tổ chức đảng các cấp và các đơn vị hiện nay là trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết vừa qua, kịp thời có các giải pháp tích cực, đồng bộ, hữu hiệu để củng cố, phát huy hơn nữa mặt tích cực, khắc phục những hạn chế, bất cập. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị sát hợp thực tế tình hình từng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục quán triệt, học tập những nội dung cơ bản trong Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 513-NQ/ĐUQSTW của ĐUQSTƯ với các hình thức, biện pháp phù hợp, làm cho cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và quần chúng, trước hết là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung cơ bản của Nghị quyết. Cần đánh giá đầy đủ những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của tình hình thực hiện Nghị quyết gắn liền với xác định các chủ trương, giải pháp khắc phục cụ thể, khả thi; kịp thời khắc phục những biểu hiện lệch lạc cả trong nhận thức và trong tổ chức thực hiện. Việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại hoặc sẽ nảy sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết cần được giải quyết trên cơ sở phát huy đầy đủ nguyên tắc lãnh đạo "tập trung dân chủ"; đặt mục đích tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao hiệu lực CTĐ, CTCT lên trên hết. Vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy và tổ chức đảng các cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý nghĩa vừa cơ bản, vừa cấp thiết, quyết định tới hiệu quả thực hiện Nghị quyết. Tổ chức đảng các cấp cần có chủ trương, giải pháp tích cực để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả yêu cầu trên theo tinh thần Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 (khóa X).

Tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của cấp trên và các vấn đề liên quan tới cơ chế lãnh đạo mới, trước hết là chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của CU, CTV, chủ nhiệm chính trị và chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân theo Quyết định 1723/QĐ-CT của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Đồng thời, trên cơ sở các quy định, điều lệnh, điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung, cần vận dụng, cụ thể hóa thành các quy chế, quy định, chế độ, chức trách... để tổ chức thực hiện chặt chẽ trong từng cơ quan, đơn vị.

Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Để Nghị quyết phát huy đầy đủ ý nghĩa, tác dụng đối với toàn quân cần phải có một quá trình, đòi hỏi các cấp ủy đảng và mọi cán bộ, đảng viên luôn nêu cao trách nhiệm chính trị, tính đảng, tính nguyên tắc trong tổ chức thực hiện; chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện Nghị quyết với thực hiện các chủ trương xây dựng tổ chức đảng TSVM, xây dựng đơn vị VMTD, với thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đó là những đảm bảo cơ bản để Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, đạt được mục đích, yêu cầu đã xác định.

Trung tướng Ngô Xuân Lịch

Ủy viên BCHTƯ Đảng

Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Gõ tiếng việt: Off Telex