Bồi dưỡng kiến thức QP-AN là tiêu chí xem xét bổ nhiệm cán bộ
QĐND - Chủ nhật, 17/06/2007 | 9:8 GMT+7

QĐND – Ngày 3-5-2007, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng-an ninh trong tình hình mới”, thay thế Chỉ thị số 62-CT/TW ngày 12-2-2001 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về “Tăng cường giáo dục quốc phòng toàn dân trong tình hình mới”. Chỉ thị số 12 nêu rõ: Kết quả đạt được về giáo dục quốc phòng trong những năm qua đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục quốc phòng-an ninh (QP-AN). Tuy vậy trong tổ chức thực hiện công tác giáo dục QP-AN còn bộc lộ một số yếu kém như: Nhận thức và trách nhiệm đối với nhiệm vụ giáo dục QP-AN trong tình hình mới của một số cấp ủy, chính quyền, bộ, ngành Trung ương và cơ sở, của một bộ phận đảng viên còn chưa sâu sắc, trách nhiệm chưa cao, chưa quan tâm đầu tư đúng mức cho công tác này... Giáo viên giáo dục QP-AN chưa đáp ứng yêu cầu cả về số lượng và chất lượng, phương pháp tổ chức thực hiện ở nhiều cơ sở còn chậm đổi mới nên chất lượng giáo dục QP-AN còn nhiều hạn chế, nhất là ở các trường THPT, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề...

Để khắc phục tình trạng trên, cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ giáo dục QP-AN. Công tác giáo dục QP-AN phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền và vai trò tham mưu của các ban, ngành. Giáo dục QP-AN được xác định là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, việc phổ cập và tăng cường giáo dục QP-AN là nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

Chỉ thị 12 cũng xác định rõ các đối tượng cần phải bồi dưỡng kiến thức QP-AN và coi việc bồi dưỡng kiến thức QP-AN là tiêu chuẩn bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên, là một trong những tiêu chí để xem xét, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Việc đào tạo giáo viên giáo dục QP-AN cần phải được tiến hành khẩn trương; phấn đấu đến năm 2015 các nhà trường, các trung tâm giáo dục quốc phòng, an ninh phải có đủ giáo viên chuyên trách của môn học...

TRẦN ANH VŨ

Gõ tiếng việt: Off Telex