Tổng cục Chính trị
Triển khai kế hoạch về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
QĐND - Chủ nhật, 11/09/2011 | 20:32 GMT+7

 

QĐND- Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) vừa ký ban hành Kế hoạch số 1286/KH-CT thực hiện Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân từ 2011 đến 2015.

Theo đó, mục đích và yêu cầu được TCCT xác định là nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Đặc biệt, việc làm này phải trở thành nội dung thường xuyên, hành động tự giác trong các hoạt động của tổ chức đảng và đơn vị cũng như đối với mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn là giải pháp quan trọng để xây dựng và chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quân đội giai đoạn mới.

TCCT chỉ rõ: Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp phải phát huy trách nhiệm, năng động sáng tạo, cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp của cấp trên vào chương trình, kế hoạch của từng tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện nhằm đạt hiệu quả thiết thực. Quá trình tổ chức phải kế thừa và phát huy những kết quả, kinh nghiệm đạt được qua hơn 4 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị (khóa X); đồng thời khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém.

Kế hoạch của TCCT xác định 9 nội dung trọng tâm, đồng thời cũng chỉ rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân và thời gian hoàn thành từng phần việc trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015. Cục Tuyên huấn, TCCT được giao trách nhiệm là Cơ quan Thường trực giúp Thường vụ Quân ủy Trung ương trong chỉ đạo, tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Cơ quan Thường trực do một đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT trực tiếp chỉ đạo.

Lê Ngọc Long

Gõ tiếng việt: Off Telex