Quân ủy Trung ương xác định 9 nội dung trọng tâm trong triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
QĐND - Thứ hai, 08/08/2011 | 21:44 GMT+7

QĐND- Chấp hành Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03 của Ban Bí thư, ngày 5-8, Quân ủy Trung ương đã ra Chỉ thị số 317 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo đó, Thường vụ Quân ủy Trung ương yêu cầu các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Quân đội và toàn quân lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện 9 nội dung trọng tâm. Trước hết, Thường vụ Quân ủy Trung ương yêu cầu: Tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung, tinh thần cơ bản Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03 của Ban Bí thư và Chỉ thị 317 của Quân ủy Trung ương đến mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng ở từng cơ quan, đơn vị. Thông qua việc quán triệt các chỉ thị và kế hoạch nêu trên, làm cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa về ý thức, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng; đẩy lùi sự suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm pháp luật, kỷ luật; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX. Tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; coi đây là việc làm thường xuyên, hằng ngày, vừa là trách nhiệm cụ thể, thiết thân của mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ và toàn quân. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền với việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Quân ủy Trung ương chỉ rõ: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân do cấp ủy đảng các cấp, trực tiếp là ban thường vụ cấp ủy, bí thư cấp ủy chỉ đạo; đồng thời phải căn cứ kế thừa những kết quả, kinh nghiệm qua 4 năm tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị (khóa X)... Quân ủy Trung ương yêu cầu: Trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là vai trò gương mẫu của cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ cấp trên; gắn với việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng, không phô trương, hình thức...

Chỉ thị 317 của Quân ủy Trung ương cũng đề cập đến trách nhiệm của Tổng cục Chính trị với tư cách là cơ quan thường trực giúp Thường vụ Quân ủy Trung ương theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong toàn quân triển khai thực hiện; Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng và ở từng cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, Chỉ thị 317 của Quân ủy Trung ương cũng xác định rõ trách nhiệm của Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) trong việc bố trí ngân sách, bảo đảm kinh phí phục vụ việc triển khai học tập các chủ đề, chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các hoạt động có liên quan...

Lê Ngọc Long

Gõ tiếng việt: Off Telex