Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng
QĐND - Thứ tư, 13/07/2011 | 20:36 GMT+7

QĐND - Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế là quan điểm nhất quán của Đảng ta. Đó là sự tiếp nối truyền thống của dân tộc ta "dựng nước đi đôi với giữ nước", "nước mạnh, quân hùng, cùng với các chính sách "ngụ binh ư nông", "động vi binh, tĩnh vi dân", "thực túc binh cường"... Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, quan điểm kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng đã được nhiều đại biểu khẳng định đó là quy luật tất yếu khách quan, quyết định sự tồn vong của dân tộc. Vấn đề quan trọng là làm thế nào để quan điểm này đi vào cuộc sống? 

Kết hợp chặt chẽ giữa việc phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh và củng cố quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế là quy luật lịch sử và là một quan điểm có ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển bền vững nước nhà. Xét về tổng thể lợi ích quốc gia thì hai nhiệm vụ xây dựng kinh tế và củng cố quốc phòng-an ninh thống nhất trong mục tiêu chiến lược tổng hợp là làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nếu xem nhẹ một trong hai nhiệm vụ hoặc tách rời, thiếu phối hợp với nhau sẽ không bảo đảm được các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Từng mặt kinh tế và quốc phòng - an ninh tuy có quy luật vận động đặc thù riêng, nhưng có quan hệ hữu cơ trong một thể thống nhất, mặt này là điều kiện tồn tại và phát triển của mặt kia.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (gọi tắt là Cương lĩnh năm 1991) được Đại hội VII của Đảng (năm 1991) thảo luận và thông qua đã khẳng định: “Sự ổn định và phát triển mọi mặt đời sống xã hội là nền tảng của quốc phòng - an ninh. Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội”.

Để cụ thể hóa Cương lĩnh năm 1991, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2001-2010 của Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp để thực hiện việc kết hợp này. 

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, vấn đề kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng-an ninh và quốc phòng-an ninh với kinh tế được nhiều đại biểu quan tâm, thảo luận sôi nổi. Trong các văn kiện Đại hội đã có nhiều nội dung thể hiện quan điểm trên và nếu so với văn kiện các Đại hội trước, quan điểm này đã có sự phát triển, bổ sung mới. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) đã chỉ rõ: Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là một trong những mối quan hệ lớn mà Đảng ta phải đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết. Đây là lần đầu tiên Đảng ta đưa “mối quan hệ lớn” nói trên vào trong Cương lĩnh.

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã nhiều lần khẳng định, kinh tế - xã hội phát triển, tăng trưởng kinh tế không chỉ tạo cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn lực kinh tế cho tăng cường tiềm lực quốc phòng, mà còn tạo cơ sở chính trị - xã hội thuận lợi cho việc nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, nhận thức đó đã được phát triển, Đảng ta coi sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước là nền tảng của quốc phòng - an ninh và củng cố quốc phòng - an ninh là điều kiện quan trọng để bảo đảm cho kinh tế phát triển bền vững. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 đã nhấn mạnh: “Phải đặc biệt coi trọng giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ để bảo đảm cho đất nước phát triển nhanh và bền vững” (1).

Cũng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh và việc củng cố quốc phòng - an ninh với kinh tế đã được mở rộng: “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo đảm vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia cả ở đất liền, vùng trời, vùng biển và hải đảo. Giữ vững hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Bố trí thế trận quốc phòng, an ninh phù hợp với tình hình mới. Gắn kết quốc phòng với an ninh. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội trên từng địa bàn lãnh thổ, trong công tác quy hoạch, kế hoạch và các chương trình, dự án. Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, quan tâm đặc biệt đến các vùng, địa bàn trọng điểm. Mở rộng phương thức huy động nguồn lực xây dựng công nghiệp quốc phòng và nâng cao khả năng bảo đảm của công nghiệp quốc phòng. Lồng ghép các chương trình để xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng ở vùng biên giới, hải đảo” (2) .

Có thể nói, quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng - an ninh và quốc phòng - an ninh với kinh tế đã được Đảng ta nghiên cứu từ lâu và cũng đã được thể chế hóa bằng hệ thống pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, trên thực tế, ở một số ngành, địa phương, cơ sở, việc kết hợp giữa kinh tế với quốc phòng chưa được coi trọng. Cách đây mấy năm, khán giả của Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội sửng sốt khi xem phóng sự về một trận địa pháo bảo vệ vùng trời Thủ đô đã bị các công trình dân sự “bao vây” làm cho tầm ngắm của pháo cao xạ không thể hướng về phía xa được. Tại kỳ họp Quốc hội năm ngoái, phát biểu của một số đại biểu Quốc hội về tình trạng diện tích đất ở vùng có vị trí chiến lược trong thế trận bảo vệ Tổ quốc được doanh nghiệp nước ngoài thuê để trồng rừng đã gây xôn xao dư luận.

Chính vì vậy, để Nghị quyết của Đảng, trong đó có quan điểm kết hợp chặt chẽ việc phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng-an ninh, củng cố quốc phòng-an ninh với phát triển kinh tế đi vào cuộc sống, đòi hỏi phải thể chế hóa nhanh các Nghị quyết của Đảng thành các chính sách và văn bản quy phạm pháp luật. Cần có những chế tài bắt buộc bảo đảm sự kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên từng địa bàn. Các bộ ngành, địa phương phải quán triệt và xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với quốc phòng - an ninh theo chức năng, nhiệm vụ của từng bộ, ngành và địa phương mình; đồng thời cơ quan quân sự các cấp phải tham gia thẩm định các kế hoạch, quy hoạch và dự án kinh tế - xã hội của bộ, ngành liên quan đến quốc phòng, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lập kế hoạch động viên nhân lực, phương tiện, vật chất phục vụ nhiệm vụ quốc phòng và xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh cả về lực lượng, tiềm lực và thế trận, thực sự phát huy tác dụng trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ địa phương.

Trước mắt, cần xây dựng cơ chế đặc biệt để kết hợp phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh ở các vùng, địa bàn trọng điểm, vùng biên giới, hải đảo. Thực tế, những năm qua chúng ta đã tích cực, chủ động triển khai có hiệu quả nhiều đoàn kinh tế - quốc phòng trên các địa bàn chiến lược trọng yếu, địa bàn nhạy cảm về quốc phòng - an ninh. Trong thời gian tới, các đoàn kinh tế - quốc phòng cần được tăng cường cả về chất lượng và số lượng. Việc xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng cần được lồng ghép với các chương trình phân bố lại dân cư, thực hiện xóa đói, giảm nghèo, phát triển văn hóa, xã hội... .

------------

(1)    Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị Quốc gia-Sự thật, Hà Nội-2011, trang 99.

(2)    Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị Quốc gia-Sự thật, Hà Nội-2011, trang 137.

Đỗ Phú Thọ

Gõ tiếng việt: Off Telex