Tổng cục Chính trị và Bộ Tổng tham mưu
Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 328 của Thường vụ Quân ủy Trung ương
QĐND - Thứ tư, 08/08/2012 | 22:14 GMT+7

QĐND - Thủ trưởng Tổng cục Chính trị (TCCT) và Bộ Tổng tham mưu (BTTM) vừa ký ban hành Hướng dẫn số 918 về việc thực hiện Chỉ thị 328, ngày 26-6-2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, QNCN nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm quy định tại Nghị định 21 của Chính phủ gắn với thực hiện Nghị quyết 29, ngày 22-12-2008 của Bộ Chính trị. Theo đó hướng dẫn của TCCT và BTTM xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện ở từng cấp, từng cơ quan, đơn vị; quy định cụ thể đối tượng, quy trình thực hiện và nguồn kinh phí; xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Hướng dẫn 918 của TCCT và BTTM xác định đối tượng nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo bậc quân hàm được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định tại Nghị định 21 của Chính phủ bao gồm: Sĩ quan, QNCN (cả khối dự toán và hạch toán) thuộc diện dôi dư biên chế ở các cơ quan, đơn vị có quyết định giải thể, sáp nhập, rút gọn, hạ cấp độ tổ chức, chuyển đổi mô hình hoạt động dẫn đến giảm số lượng hoặc chức danh sĩ quan, QNCN mà tổ chức không bố trí được vị trí công tác mới. Sĩ quan hết hạn tuổi cao nhất giữ chức vụ chỉ huy, quản lý quy định tại khoản 3, Điều 13, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được quy định cụ thể tại Thông tư 114, ngày 20-9-2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mà quân đội không có nhu cầu tiếp tục bố trí, sử dụng. Sĩ quan, QNCN của các đơn vị và cơ quan các cấp thuộc diện dôi dư theo biểu tổ chức, biên chế hoặc theo quy định tổ chức, quân số hằng năm của BTTM và theo chỉ tiêu, kế hoạch chuyển ra hằng năm của Bộ Quốc phòng về thực hiện Nghị quyết 29 của Bộ Chính trị; tổ chức không có nhu cầu sử dụng hoặc không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Hướng dẫn 918 của TCCT và BTTM cũng xác định cụ thể tuổi của sĩ quan, QNCN nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được hưởng chế độ trợ cấp một lần; cũng như các trường hợp không được hưởng...

Lê Long Khánh

Gõ tiếng việt: Off Telex