Tổng cục Chính trị
Chỉ đạo hoàn thiện giáo trình CTĐ, CTCT giai đoạn 2012-2015
QĐND - Thứ sáu, 27/01/2012 | 22:31 GMT+7

QĐND - Thông tin từ Ban Chỉ đạo của Tổng cục Chính trị (TCCT) về nghiên cứu, biên soạn, hoàn thiện hệ thống tài liệu, giáo dục chính trị; điều lệ, quy chế CTĐ, CTCT... (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 30) cho biết: Giai đoạn 2012-2015 thực hiện sự chỉ đạo của Chủ nhiệm TCCT, Ban Chỉ đạo 30 sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức cho các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường nghiên cứu, biên soạn hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu KHXH&NVQS; điều lệ CTĐ, CTCT theo đúng quan điểm, đường lối và một số nội dung mới được đề cập trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX; bám sát Chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011-2020 và thực tiễn các đơn vị. Trọng tâm của công tác biên soạn là sớm hoàn thiện giáo trình các môn lý luận Mác  Lê-nin và tài liệu giáo dục chính trị theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục chính trị tại đơn vị, giảng dạy ở nhà trường quân đội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT. Đặc biệt, ngay trong năm 2012, các đơn vị sẽ tập trung sửa đổi những nội dung chưa phù hợp, còn chồng chéo trùng lặp, kịp thời bổ sung những vấn đề mới. Đối với những tài liệu, giáo trình cũ, nội dung đã lạc hậu, Ban Chỉ đạo 30 yêu cầu phải kiên quyết loại bỏ và viết mới hoàn toàn... Phấn đấu, đến năm 2015, cơ bản đảm bảo đầy đủ tài liệu giáo trình KHXH&NVQS và hoàn thiện hệ thống điều lệ, quy chế hoạt động CTĐ, CTCT trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nguyễn Tấn Tuân

Gõ tiếng việt: Off Telex