Bác Hồ với phong trào “Thi đua Ái quốc”
QĐND - Thứ ba, 10/06/2008 | 23:6 GMT+7 printIn trang này

Bác Hồ với phong trào “Người tốt việc tốt”. Ảnh tư liệu

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc bồi dưỡng và phát huy nhân tố điển hình tiên tiến; nêu gương Người tốt-Việc tốt, góp phần xây dựng chế độ mới XHCN.

Tháng 3-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Chỉ thị phát động phong trào Thi đua Ái quốc. Mục đích của phong trào được Người chỉ rõ: “... Thi đua Ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc chóng thành công...”. Để mọi người tập trung vào các chỉ tiêu cụ thể, cùng nhau thi đua kháng chiến, kiến quốc, ngày 11-6-1948, Người ra Lời kêu gọi Thi đua Ái quốc. Người chỉ rõ: “Diệt giặc đói khổ, diệt giặc dốt nát, diệt giặc ngoại xâm”. Người kêu gọi: “Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau. Làm cho mau-Làm cho tốt-Làm cho nhiều”.

Tại Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất (5-1952), trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Người người thi đua, ngành ngành thi đua, ta nhất định thắng, địch nhất định thua”. Đặc biệt, tháng 8-1955, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ, chiến sĩ, các anh hùng LLVT nhân dân, bốn điều: Thứ nhất, trong những năm kháng chiến, quân đội đã đi đầu trong phong trào thi đua thì ngày nay càng phải ra sức giữ vững lá cờ thi đua. Thứ hai, cuộc đấu tranh trước mắt còn gay go gian khổ, cho nên phải bền gan vững chí đấu tranh, phải thi đua dẻo dai, bền bỉ, phải thi đua giành thắng lợi. Thứ ba, phải đẩy mạnh thi đua rộng khắp hơn nữa, làm cho ai nấy, bất kỳ làm việc gì đều thi đua lập thành tích lớn hơn, học tập và đào tạo được nhiều anh hùng, chiến sĩ hơn nữa. Thứ tư, vinh dự lớn nhưng nhiệm vụ cũng rất lớn, phải cố gắng tiến bộ mãi, phải khiêm tốn, gương mẫu, phải luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, chớ tự cao, tự đại.

Để nhắc nhở, giáo dục và căn dặn các anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, tại Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua lần thứ hai (7-1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Các anh hùng, chiến sĩ thi đua cần nhận rõ rằng: Thành tích là thành tích chung của tập thể. Tách rời tập thể thì dù tài giỏi mấy, một cá nhân cũng không làm gì được. Cho nên có thành tích thì càng phải cố gắng, càng phải khiêm tốn”. Tiếp đó, tại Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ ba (3-1962), Người nhấn mạnh: “Anh hùng, chiến sĩ thi đua và lao động tiên tiến phải làm đầu tàu lôi cuốn mọi người khác cùng tiến bộ; đồng thời phải luôn luôn khiêm tốn, luôn luôn cố gắng học hỏi thêm để tiến bộ không ngừng”. Đặc biệt, nhằm tuyên truyền, giới thiệu, làm tài liệu giáo dục mọi người học tập và làm theo, tháng 6-1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh Chỉ thị cho các cơ quan chức năng biên soạn và xuất bản cuốn sách về: “Người tốt-Việc tốt”, Người viết: “Lấy gương tốt, việc tốt hằng ngày để giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới... Những gương người tốt, làm việc tốt muôn hình, muôn vẻ là vật liệu quý để các chú xây dựng con người mới. Lấy gương tốt trong quần chúng nhân dân và cán bộ, đảng viên để giáo dục lẫn nhau còn là một biện pháp lấy quần chúng giáo dục quần chúng sinh động và có sức thuyết phục rất lớn. Đó cũng là cách thực hành đường lối quần chúng trong công tác giáo dục”.

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua Ái quốc, xin dẫn lại đôi điều Bác dạy người cán bộ cách mạng trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước để mỗi người tự ngẫm, học và làm theo.

TRẦN VỌNG