Toàn quân tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
QĐND - Thứ sáu, 23/08/2013 | 20:24 GMT+7 printIn trang này

QĐND - Sau khi Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Thường vụ Quân ủy Trung ương đã ban hành Chỉ thị số 317-CT/QUTW, ngày 5-8-2011; Tổng cục Chính trị xây dựng kế hoạch và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn quân, bảo đảm tính thống nhất, sát thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của quân đội. Cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Quân đội đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp phù hợp; thường xuyên bổ sung kịp thời chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW gắn với thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp mình; thành lập bộ phận giúp việc, phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên; bám sát cơ sở, kịp thời tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả.

Từ kinh nghiệm có được sau hơn 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nên khi triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc tổ chức nghiên cứu, học tập những nội dung cốt lõi, trọng tâm về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó coi trọng việc “làm theo” gương Bác. Trong quá trình thực hiện, Quân ủy Trung ương đã chỉ đạo gắn chặt với việc học tập, nghiên cứu, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Quân ủy Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Nhờ vậy, kết quả đạt được vừa có trọng tâm, trọng điểm, vừa mang tính toàn diện. Quân ủy Trung ương chỉ đạo các học viện, nhà trường trong quân đội bổ sung nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình đào tạo ở các cấp học, bậc học trong toàn quân. Đây là hình thức giáo dục rất căn bản, tạo nền tảng kiến thức vững chắc cho đội ngũ cán bộ các cấp trong thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cả trước mắt và lâu dài.

Quân ủy Trung ương cũng đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, như: Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Báo Quân đội nhân dân, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội và hệ thống báo chí quân đội xây dựng chuyên mục tuyên truyền thường xuyên; nêu bật những kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW; góp phần làm lan tỏa những tấm gương điển hình tiêu biểu xuất sắc ở từng cơ quan, đơn vị và toàn quân; đồng thời cũng thẳng thắn phê phán những tổ chức, cá nhân nhận thức chưa đúng, thực hiện chưa hiệu quả, chưa thấy hết giá trị, ý nghĩa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

Những cách làm đồng bộ và sáng tạo trên đây đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Qua hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), đến nay, tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị đều xác định rõ: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị, là trách nhiệm, là công việc thường xuyên, hằng ngày của mỗi người, mỗi tổ chức, mỗi cơ quan, đơn vị. Đó còn là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, chiến sĩ; thể hiện tình cảm, ý nguyện và sự tri ân sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đối với Bác Hồ kính yêu!

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, Quân ủy Trung ương đã chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc xây dựng hệ thống chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh theo kế hoạch thực hiện hằng năm; bảo đảm vừa có diện rộng, vừa tạo ra điểm nhấn; hướng các nội dung vào những việc mới, việc khó, những vấn đề đòi hỏi lòng dũng cảm, sự chịu đựng gian khó của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Thường vụ Quân ủy Trung ương cũng đã ban hành Quy định số 646-QĐ/QUTW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp. Trên cơ sở các chủ trương, văn bản chỉ đạo nêu trên, từ Quân ủy Trung ương đến từng chi bộ thuộc Đảng bộ Quân đội đều xác định những chủ trương, biện pháp, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong sinh hoạt định kỳ, các cấp ủy đều tiến hành kiểm điểm, đánh giá, nhận xét cụ thể kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của từng tập thể, cá nhân; kịp thời biểu dương những việc làm tốt, phổ biến và nhân rộng; phê bình, nhắc nhở những tập thể, cá nhân chưa nhận thức đúng, tổ chức thực hiện kém hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tiễn, cấp ủy từng cấp đã lựa chọn đơn vị làm điểm, làm trước trên từng mặt, từng nội dung cụ thể để rút kinh nghiệm và triển khai nhân rộng. Vấn đề có tính mấu chốt và mang lại hiệu quả cao trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị là Quân ủy Trung ương và cấp ủy các cấp đều xác định: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng quân đội luôn xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Hơn một năm qua, ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); xem đó là giải pháp quan trọng để ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; bồi đắp và nâng cao phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng đối với Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước; tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn góp phần bảo đảm cho Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống hạnh phúc, bình yên của nhân dân.

Nhìn lại hơn hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 317-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương; bằng thái độ và trách nhiệm chính trị cao, với nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, sáng tạo, phù hợp, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Quân đội đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ; thực sự tạo ra những chuyển biến quan trọng, từng bước khắc phục được những hạn chế, thiếu sót; phát huy hiệu quả tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu ở từng cơ quan, đơn vị. Từ thực tiễn và thông qua các phong trào hành động cụ thể trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, toàn quân đã xuất hiện hàng vạn tập thể, cá nhân tiêu biểu; hàng trăm mô hình hiệu quả trên mọi lĩnh vực công tác. Đặc biệt, càng trong những điều kiện gian khổ, khó khăn; những nhiệm vụ đòi hỏi trình độ trí tuệ, lại càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu. Trong số hàng vạn tập thể, cá nhân điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cấp ủy, tổ chức đảng đã lựa chọn, giới thiệu để Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị tuyên dương 150 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đây là những bông hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất trong vườn hoa muôn sắc màu của Quân đội. Những việc làm sinh động, sáng tạo và hiệu quả của mỗi tập thể, cá nhân không chỉ góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; mà còn là những biểu hiện sinh động thể hiện tấm lòng và sự tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh của những người lính Bộ đội Cụ Hồ.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch trò chuyện cùng cán bộ, chiến sĩ tàu Lý Thái Tổ (Vùng 4 Hải quân).

Từ những bài học và kinh nghiệm có được qua thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị hơn hai năm qua; trước yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng và nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao cho quân đội; để tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân cần quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 317-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương, làm cho mọi cấp, mọi ngành, mọi người, mọi cơ quan, đơn vị dù làm việc trong lĩnh vực nào, đóng quân ở thành phố, thị xã hay vùng hải đảo, biên giới xa xôi phải nhận thức được một cách đầy đủ: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn của Đảng, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài của sự nghiệp cách mạng. Đây là giải pháp hữu hiệu để xây dựng và củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng và hệ thống các giá trị đạo đức xã hội tốt đẹp; mà cốt lõi là giá trị đạo đức vì con người, vì cộng đồng, vì Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh và phát triển. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục để mọi người, mọi tổ chức thấy được đây là công việc thường xuyên, hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể thiết thân của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng. Bởi vậy, hình thức giáo dục, tuyên truyền phải luôn được đổi mới, phù hợp với từng đối tượng, từng lứa tuổi, từng hoàn cảnh; kiên quyết khắc phục sự rập khuôn, máy móc, xơ cứng, hoặc làm cho xong, làm để báo cáo cấp trên, làm không thực chất.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ kết hợp việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng, với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào cách mạng, các phong trào thi đua... Trước hết, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW phải gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Quy định những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định về công tác kiểm tra đối với việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ở từng cơ quan, đơn vị. Trong triển khai thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng cần lựa chọn các vấn đề trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm; nhất là những vấn đề đã được chỉ ra thông qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) để bàn biện pháp sửa chữa, khắc phục. Yêu cầu đặt ra trong triển khai thực hiện là phải tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục dứt điểm và triệt để những hạn chế, yếu kém, nhất là những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống; những yếu kém trong công tác cán bộ; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách…

Thứ ba, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt cần tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả việc nêu gương theo Quy định 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư và Quy định 646-QĐ/QUTW ngày 6-11-2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; bởi nêu gương về đạo đức cũng chính là một trong những nguyên tắc trong thực hành đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “... một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”(*)… Việc nêu gương về đạo đức không chỉ nói suông, vận động suông mà phải trở thành những quy định, sự ràng buộc trách nhiệm để mỗi người tự giác và cần phải thấy rõ trách nhiệm của mình trong thực hiện.

Thứ tư, tiếp tục chỉ đạo rà soát việc xây dựng chuẩn mực đạo đức ở từng cấp theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ cần hướng vào phát huy tinh thần tự giác, tự nguyện của từng cán bộ, đảng viên, quần chúng. Vì vậy, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần động viên, khuyến khích, hướng dẫn mọi người tự giác xây dựng kế hoạch phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ từ những việc nhỏ nhất, thường ngày gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng người.

Thứ năm, cùng với việc tiếp tục lựa chọn, bố trí cán bộ tham gia bộ phận giúp việc cấp ủy bảo đảm hiểu việc, thạo việc, có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả thì một trong những vấn đề quan trọng là đẩy mạnh và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo ra sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Việc biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến cần làm thường xuyên, hằng ngày, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi người, mỗi tổ chức, mỗi đơn vị; kiên quyết khắc phục tình trạng “chờ” tới hội nghị tổng kết, sơ kết mới biểu dương, tuyên dương. Nhân rộng điển hình tiên tiến là hình thức giáo dục sinh động, hiệu quả và có tác dụng trực tiếp, tạo thành những phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong đời sống học tập, công tác của bộ đội.

Thứ sáu, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là những yếu kém trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng; chú trọng sơ kết, tổng kết những kinh nghiệm hay, những cách làm tốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là việc tổ chức thực hiện mang tính hình thức, chiếu lệ.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước; là một trong những giải pháp hàng đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ giúp mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trưởng thành hơn, đoàn kết, yêu thương, gắn bó với nhau hơn; mà còn giúp từng tổ chức, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị tốt hơn. Do vậy, từng cấp ủy, tổ chức đảng, từng cơ quan, đơn vị và cá nhân cần chủ động, tự giác thực hiện; coi đó là việc làm thường xuyên, hằng ngày để mỗi người, mỗi tổ chức không ngừng bồi đắp và nâng cao phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng NGÔ XUÂN LỊCH (Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị)

 (*) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 1, tr.263, NXB Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội-2000.