Tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013
QĐND - Thứ tư, 09/01/2013 | 23:7 GMT+7 printIn trang này

* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo

QĐND - Ngày 9-1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị còn có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp; đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Internet

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả quan trọng của công tác tuyên giáo năm 2012, nhấn mạnh phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2013 và các năm tiếp theo. Tổng bí thư phân tích sâu sắc bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước; gợi mở một số vấn đề về nhiệm vụ của ngành tuyên giáo trước yêu cầu nhiệm vụ mới; yêu cầu cán bộ tuyên giáo các cấp phải nâng cao phẩm chất, bản lĩnh, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức cách mạng, đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó. Tổng bí thư nhấn mạnh: Cần nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn nữa vai trò của công tác tuyên giáo nói chung, công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng nói riêng trong tình hình hiện nay... Tư tưởng bao giờ cũng chiếm vị trí hàng đầu, người làm công tác tư tưởng phải là lực lượng xung kích, đi tiên phong. Chưa bao giờ nước ta có đội ngũ làm công tác tư tưởng hùng hậu, phương tiện hiện đại, nhanh nhạy như bây giờ, với hơn 800 cơ quan báo chí, hàng nghìn ấn phẩm, 17.000 nhà báo... Tổng bí thư lưu ý, năm 2013, ngành tuyên giáo cần nắm chắc chức năng nhiệm vụ được giao, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nắm bắt tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, của cán bộ, đảng viên, triển khai đồng bộ các hoạt động một cách bài bản, chất lượng, hiệu quả cao hơn, với nhiều hình thức, phương thức mới, phù hợp. Công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo phải luôn luôn đổi mới, không thể sáo mòn, bằng nhiều kênh thông tin phong phú, đa dạng, hiện đại. Tổng bí thư chỉ rõ: Trước những yêu cầu, đòi hỏi cao đối với công tác tuyên giáo, cần nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, kiên định nguyên tắc, mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nắm chắc và vận dụng sáng tạo để thực hiện đường lối của Đảng, phải vững vàng không dao động, giữ vững niềm tin, trong khó khăn càng phải vững niềm tin, củng cố, tăng cường niềm tin vào Đảng, vào chế độ, vào nhân dân, vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ thành quả cách mạng, tạo sự đồng thuận cao trong Đảng, trong Nhà nước, trong nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mọi lời nói, việc làm, hành động phải nhằm vào mục tiêu đó, tạo cho được chuyển biến trên thực tế. Công tác tuyên giáo cần quan tâm hơn nữa các vấn đề: Giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền đối nội và đối ngoại, vừa tuyên truyền mặt tích cực, vừa phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, uốn nắn những nhận thức lệch lạc. 

Để hoàn thành trọng trách được giao, ngành tuyên giáo cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, luôn giữ gìn, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định, vững vàng, trung thành tuyệt đối, có trình độ chuyên môn giỏi, nói được, viết được, thuyết phục được, không bị cám dỗ, thực sự là lực lượng xung kích đi đầu về tư tưởng chính trị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh đã làm rõ thêm một số nội dung cần quan tâm, những giải pháp cơ bản nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo trong thời gian tới. Phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức đối với đất nước và ngành tuyên giáo trong thời gian tới, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Công tác tuyên giáo cần thể hiện vai trò tích cực hơn nữa trong việc cùng toàn bộ hệ thống chính trị giải quyết, xử lý các hạn chế, thiếu sót, bất cập, khó khăn, thách thức đó. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo phải là những chiến sĩ xung kích, đi đầu trên mặt trận tư tưởng, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã được xác định; đó là: Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo, của công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng; nâng cao phẩm chất, bản lĩnh, trách nhiệm và năng lực của đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo; giữ vững, tăng cường trận địa tư tưởng, “trận địa lòng dân”, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngành tập trung tuyên truyền nhiệm vụ trọng tâm của đất nước. Ngành tuyên giáo làm tốt công tác tham mưu, tham gia triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XI và các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ vào cuộc sống, trong đó đặc biệt coi trọng việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; làm tốt công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. 

Ngành xây dựng và hoàn thiện các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp; trọng tâm là: Đề án “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục-đào tạo”, “Chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường”; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Ngành đôn đốc việc thể chế hóa Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức, Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn học nghệ thuật trước yêu cầu mới; tăng cường công tác nghiên cứu lý luận; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo về báo chí, xuất bản, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ… Toàn ngành cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, nắm chắc chuyên môn, nghiệp vụ, sắc sảo, chủ động trong tác nghiệp, có đạo đức trong sáng, gương mẫu. 

Cũng tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao tặng cờ và bằng khen cho 45 tập thể và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tuyên giáo năm 2012; tặng bằng khen cho 19 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tuyên truyền về Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

LẠI NGUYÊN THẮNG