Bài 1: Cải tổ bộ máy gắn với thay đổi lề lối làm việc

Bài 1: Cải tổ bộ máy gắn với thay đổi lề lối làm việc

21/08/2017 00:00

QĐND - Ngày 18-8-2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2017/NĐ-CP (Nghị định 98) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Nghị định là dấu mốc quan trọng tạo sự đột phá trong cải cách hành chính ở bộ kinh tế đa ngành, nắm giữ những nguồn lực hết sức quan trọng, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế đất nước. Nó cũng bước đầu thể hiện tầm nhìn và quyết tâm chính trị của Bộ Công Thương hướng tới một cuộc “cách mạng” hành chính, góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động vì người dân và doanh nghiệp...

go top