Tự phê bình thành khẩn, tự giác nhận khuyết điểm
go top