Thường xuyên giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thanh niên
go top