/phong-chong-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa
/phong-chong-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa
Giả dối - thói xấu tệ hại, người cộng sản cần loại bỏ
go top