Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phân công các cơ quan chủ trì, phối hợp soạn thảo 28 nghị định thuộc 4 lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, đầu tư-kinh doanh; sửa đổi, bổ sung 2 quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực nhà ở; sửa đổi, bổ sung 22 thông tư của Bộ trưởng thuộc 3 lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, đầu tư-kinh doanh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản phải trực tiếp chỉ đạo, ưu tiên, tập trung bố trí đủ nhân lực và kinh phí cho việc nghiên cứu, soạn thảo các văn bản, bảo đảm chất lượng và tiến độ để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ xây dựng kế hoạch soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, trình ban hành đối với từng văn bản trong danh mục; phân công trách nhiệm, thường xuyên đôn đốc, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu được phân công trong việc xây dựng, trình văn bản; công khai nội dung công việc, tiến độ, tên chuyên viên đơn vị theo dõi và lãnh đạo phụ trách, kết quả cụ thể từng giai đoạn. Không gia hạn thời hạn trình, rút văn bản; trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản báo cáo, giải trình để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

THÚY HÀ