Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5, Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC như sau:

Trung đội trưởng dân quân cơ động do thôn đội trưởng kiêm nhiệm, thì thôn đội trưởng được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị của trung đội trưởng dân quân cơ động hệ số 0,20 theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 37, Nghị định số 58/2010/NĐ-CP và phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự được tính bằng 50% tổng phụ cấp hiện hưởng, bao gồm: Phụ cấp hằng tháng của thôn đội trưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 38, phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị của trung đội trưởng dân quân cơ động quy định tại điểm c khoản 1 Điều 37, Nghị định số 58/2010/NĐ-CP.

QĐND