Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Khoản 1 Điều 38, Nghị định số 58/2010/NĐ-CP quy định cụ thể mức hưởng phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn, công tác phí, bảo hiểm của Chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã như sau:

a) Chế độ phụ cấp hằng tháng được hưởng hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung của cán bộ, công chức;

b) Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian giữ chức vụ Chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã từ nguồn ngân sách địa phương;

c) Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ bộ binh phục vụ có thời hạn trong Quân đội nhân dân Việt Nam;

d) Chế độ công tác phí được áp dụng như công chức cấp xã;

đ) Trợ cấp một lần trong trường hợp có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên, nếu nghỉ việc có lý do chính đáng mà chưa đủ điều kiện nghỉ hưu, cứ 1 năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân phụ cấp hiện hưởng.

QĐND