Trả lời:  Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC. Theo đó, việc hỗ trợ đóng BHXH đối với Chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã như sau: Chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, nếu có nhu cầu tham gia BHXHtự nguyện trong thời gian giữ chức vụ thì được ngân sách địa phương hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện theo quy định của pháp luật; mức hỗ trợ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định theo khả năng ngân sách địa phương.

QĐND