Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 39, Nghị định số 58/2010/NĐ-CP của Chính phủ như sau: Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Chính trị viên phó, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên tính từ khi có quyết định bổ nhiệm chức vụ đến khi thôi giữ chức vụ đó được hưởng phụ cấp thâm niên, mỗi năm công tác bằng 1% lương và phụ cấp hiện hưởng.

QĐND