Cụ thể, thành lập Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính do ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính làm Trưởng ban; ông Don Di Lam, Tổng giám đốc Tập đoàn VinaCapital, Phó chủ tịch Hội đồng Nghị sự toàn cầu về ASEAN, Diễn đàn Kinh tế thế giới làm Phó trưởng ban.

Các thành viên tham gia Ban IV gồm đại diện các cơ quan, tổ chức: Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam, Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, Hiệp hội tôm Bình Thuận, Hội đồng Tư vấn du lịch, Ban cố vấn Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam, Tập đoàn VinaCapital.

Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân chủ trì nghiên cứu và tư vấn, đề xuất việc cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân gắn với các mục tiêu kinh tế quốc gia; chủ động thiết lập bộ máy giúp việc, huy động nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân hoạt động theo Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 360/QĐ-HĐTV ngày 31-5-2017 của Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

QUANG HƯNG