Tại hội thảo, các đại biểu đều thống nhất cho rằng, chương trình "Nghiên cứu Khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020" mang tính toàn diện, bao gồm các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội-con người, quốc phòng-an ninh-đối ngoại nhưng không phải là nghiên cứu tất cả các vấn đề thuộc mỗi lĩnh vực mà chỉ tập trung vào những vấn đề mới, cấp thiết dưới góc độ lý luận chính trị, có liên quan trực tiếp đến hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Việc nghiên cứu những đề tài trong chương trình sẽ cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách để lãnh đạo, quản lý đất nước; trực tiếp góp phần xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, vì vậy cần phải vận dụng phương pháp luận nghiên cứu lý luận chính trị vào nghiên cứu các đề tài thuộc chương trình. Trong đó phải nắm vững và vận dụng các quan điểm và nguyên tắc phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào nghiên cứu lý luận chính trị; quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu lý luận chính trị; đa dạng hóa cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu lý luận chính trị. 

Tại hội thảo, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, xác định làm rõ tính chất, đặc điểm của chương trình, của từng đề tài; cách thức tổ chức chương trình, đề tài để có hiệu quả… 

TTXVN