Chỉ giữ 100% vốn nhà nước tại 17 doanh nghiệp quân đội
go top