Kiên quyết tẩy trừ “bệnh thành tích”, “chạy khen thưởng”, “chạy danh hiệu”

Kiên quyết tẩy trừ “bệnh thành tích”, “chạy khen thưởng”, “chạy danh hiệu” Tin thường

26/04/2017 23:03

QĐND - Một trong 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống đã được chỉ ra tại Nghị quyết số 04-NQ/TW của Đảng khóa XII, đó là: “Mắc “bệnh thành tích”; thích được đề cao, ca ngợi; “chạy thành tích”, “chạy khen thưởng”, “chạy danh hiệu”. Sự suy thoái này rất đáng báo động, lên án, bởi nó đã và đang ngấm ngầm làm băng hoại phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với những giá trị, danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước.

go top