Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào là mối quan hệ đặc biệt của đặc biệt
go top