Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam
go top