Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Thượng viện Indonesia
go top