Việt Nam bảo đảm các quyền và tự do của người dân theo đúng các chuẩn mực quốc tế
go top