72 năm qua, với tư cách người chủ của đất nước, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã lập nên những chiến công hiển hách trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc. Cũng trong 72 năm ấy, Nhà nước ta, với tư cách là Nhà nước của dân, do dân và vì dân đã làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Đặc biệt, hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, quân và dân ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nguy cơ, đồng thời cũng tận dụng được những cơ hội, những nhân tố thuận lợi để thực hiện có hiệu quả đường lối đổi mới, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo đảm quốc phòng-an ninh, bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ, phát triển kinh tế theo hướng bền vững, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, kiên định con đường và mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ảnh: Tư liệu TTXVN 

Thực tiễn hơn bảy thập kỷ qua cho chúng ta căn cứ và niềm tin vững chắc để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ hơn vì tương lai tươi sáng của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân-đó là mệnh lệnh của cuộc sống.

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên toàn cầu hóa với tất cả sự phức tạp của thời cơ và nguy cơ, vận hội và thách thức đan xen, chuyển hóa khôn lường. Cả thế giới đang trong giai đoạn đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Công nghiệp 4.0). Đây được xác định là chiến lược bản lề cho các nước đang phát triển theo kịp với xu hướng thế giới và mở ra cơ hội mới cho sự phát triển của loài người. Thế nhưng, thế giới cũng đang phải đối mặt với nguy cơ khủng bố, chiến tranh cục bộ, sự cạnh tranh khốc liệt, bất bình đẳng và một bộ phận dân cư vẫn phải sống trong đói, nghèo.

Để tranh thủ được thời cơ, đẩy lùi được nguy cơ, biến thách thức thành cơ hội, vấn đề quan trọng ở Việt Nam là phải hoàn thiện bộ máy Nhà nước. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân thì điều tối thượng có tính nguyên tắc là quyền lực Nhà nước phải thực sự thuộc về nhân dân. Muốn vậy, cần phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng bộ máy chính quyền Nhà nước trong sạch, vững mạnh với đội ngũ cán bộ thực sự là công bộc của dân; kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong bộ máy Nhà nước. Tăng cường công tác giám sát tối cao của Quốc hội, quyền giám sát của hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời phát huy hơn nữa quyền giám sát của nhân dân với các cơ quan Nhà nước.

Sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam là điều kiện tiên quyết cho sự thành công của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng là nhiệm vụ then chốt không chỉ có ý nghĩa đối với Ðảng mà còn đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại, hoạt động của Nhà nước. Cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với Nhà nước để vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Ðảng, vừa phát huy vai trò quản lý, điều hành của Nhà nước.

Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, công tác. Quân đội cách mạng là một bộ phận trong bộ máy Nhà nước cách mạng, đồng thời cũng là công cụ của Nhà nước cách mạng để bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ trong quân đội cần thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Quân đội ta trung với nước, hiếu với dân”; “Quân đội ta trung với  Đảng, hiếu với dân...”.

Các đơn vị đóng quân ở đâu cũng cần phối hợp chặt chẽ với các cấp  ủy và chính quyền địa phương tham gia giúp đỡ nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh để phục vụ nhân dân tốt hơn. Các đơn vị cần tổ chức tốt việc giới thiệu và bầu các đại biểu của quân đội cũng như đại biểu của nhân dân vào Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp; tích cực tham gia tuyên truyền, xây dựng và gương mẫu chấp hành pháp luật của Nhà nước.

Các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân nhân cần phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, hăng hái và gương mẫu tham gia xây dựng, giám sát việc hoạt động của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của Nhà nước, để Nhà nước của chúng ta thực sự là Nhà nước của dân, do dân và vì dân, tranh thủ được thời cơ thuận lợi để xây dựng, củng cố đất nước, đồng thời đẩy lùi những nguy cơ có thể xảy ra, củng cố niềm tin của nhân dân với Nhà nước và chế độ.

Xây dựng, hoàn thiện và bảo vệ Nhà nước là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng. Tự hào Nhà nước của dân được xây dựng từ cuộc Cách mạng Tháng Tám lịch sử, chúng ta cần ra sức góp phần xây dựng, hoàn thiện và bảo vệ vững chắc Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam-Nhà nước của nhân dân, thực hiện bằng được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.       

QĐND