Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến về: Dự thảo Báo cáo tổng kết mô hình tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo từ khi thành lập đến nay; đề xuất mô hình tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo thời gian tới. Đồng thời, cho ý kiến về Dự thảo Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại các địa phương. Đây là kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của Ban Chỉ đạo trong năm 2017... Về cơ bản, các thành viên đều đồng tình với dự thảo do Văn phòng Ban Chỉ đạo chuẩn bị; có ý kiến đề nghị cân nhắc sửa đổi, bổ sung một số nội dung cụ thể.

leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì phiên họp. Ảnh: TTXVN 

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh tinh thần làm việc tích cực, trách nhiệm cao của các thành viên Ban Chỉ đạo. Chủ tịch nước đánh giá, hoạt động của Ban Chỉ đạo trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, đó là: Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số chủ trương, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết số 49-NQ/TW còn chậm, chưa toàn diện và chặt chẽ; có một số nhiệm vụ không đạt được sự đồng thuận cao. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật chưa kịp thời, đồng bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ về hoàn thiện chế định bổ trợ tư pháp, về xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của cải cách tư pháp. Việc chỉ đạo hoàn thiện cơ chế giám sát của các cơ quan dân cử và cơ chế lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với hoạt động tư pháp vẫn còn chậm.

Chủ tịch nước đề nghị, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, cần có sự phân công, phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, phải có lộ trình hợp lý, chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong từng giai đoạn. Cùng với đó, phải bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, chống tư tưởng bảo thủ, cục bộ. Thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phân công, giới thiệu đúng người có đủ phẩm chất, năng lực tham gia thực hiện các hoạt động tư pháp, nhất là người đứng đầu các cơ quan tư pháp.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đồng tình với các đề xuất, kiến nghị mô hình tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới. Theo đó, Ban Chỉ đạo đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị tiếp tục duy trì Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương theo Quy định số 40-QĐ/TW, ngày 19-9-2011 và Quyết định số 343-QĐNS/TW, ngày 13-8-2016 của Bộ Chính trị nhằm tham mưu, giúp Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp nêu trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Về dự thảo Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại các địa phương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, đối tượng, nội dung kiểm tra là toàn bộ công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức được giao thực hiện các hoạt động tư pháp ở cấp tỉnh (Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án, Đoàn luật sư) từ đầu nhiệm kỳ (đầu năm 2016) đến nay. Thời gian tiến hành kiểm tra bắt đầu từ quý III-2017 đến ngày 30-11-2017. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm đại diện các cơ quan: Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Ban Chỉ đạo phân công một thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn.

VŨ HIẾU