Cùng đi với Tổng thống Rơ-ven Ru-vi Ríp-lin có bà Ni-cha-ma Ríp-lin (Nechama Rivlin), Phu nhân Tổng thống; Đại sứ I-xra-en tại Việt Nam, bà Mây-ráp Ây-lơn Sa-ha (Meirav Eilon Shahar);  Tổng Vụ trưởng Văn phòng Tổng thống, ông Ha-ren Tu-bi (Harel Tubi); Cố vấn cấp cao về chính sách đối ngoại, ông Đa-vít Sa-ran-ga (David Saranga); Cố vấn quân sự của Tổng thống, ông Bo-a He-xcô-vít (Boaz Hershkovitz); Chánh văn phòng Tổng thống, bà Ríp-ka Ra-vít (Rivka Ravitz); Cố vấn cấp cao của Tổng thống, bà Mi-ra Ra-da-bi (Mira Ratzabi).

leftcenterrightdel
Tổng thống  I-xra-en Rơ-ven Ru-vi Ríp-lin. 

Tổng thống Rơ-ven Ru-vi Ríp-lin sinh ngày 9-9-1939. Ông tốt nghiệp Cử  nhân ngành luật, Đại học Hebrew, Giê-ru-xa-lem. Từ năm 1988 đến 1992, ông là Nghị sĩ Quốc hội. Từ năm 1988 đến 1993, ông là Chủ tịch đảng Li-cút. Từ năm 2001 đến tháng 2-2013, ông giữ cương vị Bộ trưởng Thông tin. Từ tháng 2-2003 đến tháng 4-2006, ông là Chủ tịch Quốc hội khóa 16. Từ tháng 2-2009 đến tháng 2-2013, ông là Chủ tịch Quốc hội khóa 18. Từ tháng 6-2014 đến nay, ông là Tổng thống Nhà nước I-xra-en.

MAI NGUYÊN