Trong sự nghiệp cách mạng, đồng chí luôn kết hợp nhuần nhuyễn tính nguyên tắc, triệt để cách mạng với sự quyết đoán, linh hoạt, sáng tạo.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trường Chinh giảng bài tại lớp bồi dưỡng đảng viên trẻ do Thành ủy Hà Nội tổ chức (năm 1966). Ảnh tư liệu 

Tham gia cách mạng từ rất sớm, được rèn luyện qua nhiều môi trường công tác, trải qua lao tù đế quốc, đồng chí Trường Chinh đã thể hiện rõ bản lĩnh, tố chất, phong cách của người cách mạng chuyên nghiệp. Trong bất cứ công việc gì, bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, đồng chí đều luôn xuất phát từ quan điểm, đường lối của Đảng, đặt lợi ích, mục tiêu của Đảng, của cách mạng, Tổ quốc và nhân dân lên trên hết, trước hết, đồng thời luôn tìm tòi, chủ động, sáng tạo, nhạy bén với sự biến động của thời cuộc, sự xoay chuyển của tình thế cách mạng, để tìm chọn giải pháp tối ưu, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, góp phần mang lại thắng lợi to lớn cho cách mạng Việt Nam trong Cách mạng Tháng Tám, trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và công cuộc đổi mới.

Giữa năm 1986, đồng chí Lê Duẩn qua đời, đồng chí Trường Chinh được Ban Chấp hành Trung ương tin tưởng, nhất trí bầu làm Tổng Bí thư. Lúc này, đất nước ta đang ở trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế-xã hội trầm trọng. Toàn Đảng đang khẩn trương chuẩn bị Đại hội lần thứ VI. Dự thảo Báo cáo chính trị đã được gửi xuống các cấp lấy ý kiến. Tuy nhiên, đồng chí Trường Chinh, với tư duy lý luận sắc bén và kinh nghiệm thực tiễn sống động ở cơ sở và các địa phương, đã dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, mạnh dạn thoát ra khỏi những quan niệm và nếp nghĩ cũ, chủ động đề xuất với Bộ Chính trị thảo luận, xem xét lại một số vấn đề trong đường lối của Đảng.

Đồng chí là người đề xướng công cuộc đổi mới với nội dung khá toàn diện, trước hết là đổi mới tư duy, nhất là tư duy kinh tế. Các ý kiến của đồng chí Trường Chinh nhận được sự nhất trí cao của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trên cơ sở đó, Báo cáo Chính trị đã được sửa đổi, bổ sung khá cơ bản. Báo cáo Chính trị do đồng chí Trường Chinh thay mặt Ban Chấp hành Trung ương trình bày tại Đại hội VI được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hoan nghênh đón nhận, mở ra bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam.   

Tổng Bí thư Trường Chinh luôn phát huy dân chủ, sâu sát thực tiễn, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và dân tộc. Trong thực tiễn hoạt động cách mạng, đặc biệt là trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí không khi nào cho phép mình tùy tiện, trái lại, luôn nêu cao tinh thần dân chủ, tôn trọng ý kiến của tổ chức, của tập thể.

Gương mẫu trong công tác, giản dị trong lối sống, gần gũi hòa mình với đồng bào, đồng chí… cũng là nét nổi bật của phong cách Trường Chinh. Trọn cuộc đời gắn bó với sự nghiệp cách mạng, đồng chí đã đem hết trí tuệ, sức lực để cống hiến cho Đảng và dân tộc; có nhiều đóng góp quan trọng trên nhiều lĩnh vực công tác của Đảng, Nhà nước, cả về lý luận và chỉ đạo hoạt động thực tiễn. Đồng chí đã để lại những dấu ấn đậm nét về phong cách của người lãnh đạo, người cán bộ cách mạng chân chính, là tấm gương sáng cho các thế hệ sau học tập, noi theo.

ĐINH NGỌC QUÝ