Ngày 11-1-2017, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 15/TB-VP về ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn (tại cuộc họp ngày 27-12-2016) về việc rà soát các yêu cầu, khiếu nại của 13 hộ dân (trong đó có hộ ông Đặng Thanh Hùng và bà Phạm Thị Lang) nhận khoán rừng tại tiểu khu I, ấp Cán Gáo, xã Đông Hưng B, huyện An Minh. Phó chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn chỉ đạo, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện: Tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương thu hồi rừng phòng hộ giao nhận khoán tại xã Đông Hưng B theo Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 26-3-2008 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc xử lý kết quả thanh tra, phúc tra thực hiện Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 20-3-2006 của Chủ tịch UBND tỉnh, về xử lý kết quả thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quản lý sử dụng đất rừng thuộc địa bàn xã Đông Hưng B. Phối hợp với các sở, ngành và UBND huyện An Minh tổ chức thẩm định lại đối với những hộ có yêu cầu và áp giá cây tràm tại thời điểm hiện nay, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở chi trả tiền.

Đối với trường hợp các hộ không thống nhất đơn giá bồi thường, hỗ trợ thì xem xét giải quyết cho khai thác phần diện tích rừng tràm nhận khoán một lần để hưởng thành quả và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của Nhà nước. Đối với các cây trồng khác và vật kiến trúc thực hiện theo phương án đã được phê duyệt. Đối với trường hợp các hộ không thống nhất với 2 phương án nêu trên, chỉ đạo Ban Quản lý rừng An Biên-An Minh xử lý theo hướng đơn phương chấm dứt hợp đồng, đồng thời tiến hành thu hồi diện tích rừng đã giao khoán.

Giao UBND huyện An Minh rà soát, xét duyệt các trường hợp đủ điều kiện nhận khoán bảo vệ rừng theo quy định (cả những hộ có tên trong danh sách bị thu hồi) để phối hợp với Ban Quản lý rừng An Biên-An Minh xem xét tiếp tục giao khoán theo hạn mức quy định tại vị trí đã được giao khoán trước đây.

QĐND